Foundation for Local Government Reform
2009: ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
прегледана: 6865
ФРМС публикува списъци на одобрените проекти по втора и трета[1] приоритетни области, одобрени за финансиране по втора покана за кандидатстване от Комисията за подбор на проекти към Оператора на Фонда за подкрепа на НПО, на заседание, проведено на 31 август 209 г. Публикувани са и резюмета на одобрените проекти.
 
По Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги са одобрени за финансиране 11 проекта.
Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права са одобрени за финансиране 12 проекта.
 
Забавянето в публикуването на резултатите от конкурса (планирано за септември 2009 г.) се наложи поради неприключилата процедура по установяване на липса на двойно финансиране на одобрените проекти по Фонда с управляващите органи на оперативните програми в страната, както и с различни структури, управляващи други финансови схеми от националния бюджет, бюджета на Европейската общност или друга донорска програма. До момента не сме получили информация от МОСВ и МИЕТ.
 
Списъкът на одобрените проекти по първа[2] приоритетна област ще бъде публикуван след получаване на становища от съответните институции.


За повече информация СЛЕДВАЙТЕ ЛИНКА!

[1]Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца
Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права
[2] Опазване на околната среда
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]