Foundation for Local Government Reform
ALAVA - заключителна конференция
прегледана: 5534

Hа 16 март 2007 г. в град Битов, Полша, се проведе заключителната конференция по проект ALAVA (Обучението на възрастните - добавена стойност към работата на неправителствените организации, изградени на основата на местните общности) със заглавие „Обучението на възрастни и местно развитие”.

На конференцията присъстваха повече от 60 участници, представители на различни образователни и обучителни институции от регион Померания, представители на местната власт и представители на Министерство на образованието на Полша. Конференцията бе открита от г-н Марек Бичковски, директор на Кашубски обучителен център, един от партньорите в проекта, и г-н Йохан Теесен, Регионален координатор на IIZ DVV за Балканите, координатор на проекта.

На конференцията ФРМС бе представена от Гинка Капитанова, изпълнителен директор, Веселина Комитска, програмен директор, и Николета Ефремова, координатор обучения.

В първата част на конференцията бяха представени резултатите от проект
ALAVA в България и Румъния, след което опит в управлението на Центрове за обучение на възрастни и добри практики споделиха колеги от Германия и Швейцария.

Във втората част на конференцията няколко полски организации представиха свои проекти, свързани с развитие на селските райони.

Проектът ALAVA е финансиран по програма Сократ - Грюндтвиг 1 - централизирани дейности на Европейската комисия и частично от швейцарското Министерство за професионално обучение. Основната цел на проекта бе да подпомогне укрепването на местни неправителствени организации и превръщането им в центрове за обучение. В проекта ФРМС участва като партньор с още 6 организации от Германия, България, Обединеното кралство, Полша, Румъния и Швейцария.

Български организации, партньори на местно ниво за реализацията на проекта, бяха:

Читалище "Братя Миладинови" - с. Микрево, Община Струмяни
Читалище "Добри Войников" - Община Шумен
Читалище "Развитие" - Община Пещера
Бизнес център Свищов - Община Свищов
ИМКА Габрово - Община Габрово


Резултати от реализацията на проекта в България:

В България след избор на пет партньорски организации на местно ниво и проучване на нуждите от обучения с тяхна помощ, бяха проведени 40 курса и бяха обучение 551 души – ученици, учители, безработни, представители на НПО и местните власти.

Обученията бяха проведени по темите: Подготовка за работа (Компютърни умения, Предприемачество), личностно развитие, Управление на проекти и развитие на общностите.

Участниците в обученията оцениха курсовете и обучителните материали като много полезни и практически ориентирани.

В резултат на проекта беше развит капацитетът на местните НПО като центрове за обучение на възрастни, бе създаден и експертен преподавателски капацитет на местно ниво.

Върху постигнатото в рамките на проекта ще може активно да се гради при реализиране на проекти, финансирани от европейските структурни фондове 2007 – 2013 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]