Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

Благоевград (България)
Представяне на общината

Форма на управление

Общински съвет - колективен изборен орган, който определя политиката за изграждане и развитие на общината и осъществява контрол при нейното провеждане

Кмет - едноличен административен орган на изпълнителната власт в общината.

Законодателен орган

1. Състав - състои се от 37 общински съветници

2. Функции - приема структура на комисиите и общинска администрация; приема Правилник за работа на ОбС, приема решения за придобиване, управление и контрол на общинска собственост, приема планове за развитие на общината, определя специфичните условия за дейността на предприятия, организации и институции на територията на общината, определя условията за използване на общинската инфраструктура, определя местни данъци и такси в съответствие със закона, приема и контролира изпълнението на общинския бюджет, приема застроително-регулационен план на общината, регулира спазването на обществения ред и защитата на околната среда.

3. Структура - председател и 9 постоянни комисии по:

- икономика и приватизация

- бюджет и финанси

- здравеопазване

- контрол и изпълнение на решенията, и опазване на обществения ред

- спорта, младежта и туризма

- образование, култура и вероизповедания

- ТСУС, комунално битово обслужване и екология

- селско и горско стопанство

- социална и жилищна политика

Изборност/

Мандатност

Изборите за общински съветници и кметове се произвеждат на основата на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Изборите за общински съветници се произвеждат по пропорционалната система.

Изборите за кметове се произвеждат по мажоритарната система.

Мандатът както на общинските съветници, така и на кмета е 4 години.

Население

78 466 души /преброяване 2001г./

Територия на общината, населени места

628 кв.км. Включва град Благоевград и прилежащите към него 25 села.

Бюджет /годишен размер/

19 896 хил.лв.

Структура на бюджетните приходи в /%/, относителен дял към общите приходи

Данъчни приходи с държавен характер 62,7%

Приходи и доходи с общински характер 8,5%

Приходи и доходи от собственост - 6,9%

Общински такси 10,2%

Други неданъчни приходи 3,2%

Вноски в РБ - -1,7 %

Трансфери от извънбюджетни сметки 0,4%

Др. финансиране 3,4%

Преходен остатък 6,4%

Структура на бюджетните разходи в /%/, относителен дял към общите разходи по основните раздели на бюджета

Образование 42,04%

Здравеопазване 10,78%

Социални подпомагане и грижи 7,82%

Жилищно строителство и БКС 9,33%

Д-ти по почивно дело, културни и религиозни дейности 8,16%

Икономически услуги 10,58%

Общи държавни служби 5,85

Отбрана и сигурност 0,34

Капиталови разходи 5,10%

Социално-икономическа информация

Ниво на безработица - Към 31 март 2002г. 11,27% от икономически активното население

Ниво на образование:

Основно - 30,8%

Средно спец. 45,5%

Средно общо 9,7%

Висше /вкл. полувисше/ - 14%

Пет основни работодатели и/или предприятия и брой на заетите лица в тях

1. "Благоевград - БТ" АД - изкупуване и преработване на тютюн и производство на тютюневи изделия - заети 1200 души

2. "Струматекс" АД - производство на памучни и тип памучни тъкани, работно облекло и други шивашки изделия - заети 450 души

3. Високоговорители АД производство на високоговорители заети 530 души

4. Вихрен Благоевград АД производство на обувки заети 280 души

5. ЗИИУ "Стандарт" АД - производство на измервателни уреди - заети 226 души

Информация за контакти

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Пл. "Георги Измирлиев"1

2700, Благоевград

ел. поща: blgmun@blgmun.com

http//www.blgmun.com

Лазар Причкапов

Кмет

Тел.: +359 73 2 30 55

Факс: +359 73 25278

Венцеслав Кожухаров

Главен секретар

Тел.: +359 73 5277

Факс: +359 73 25278

Ел. поща: Venci@blgmun.com

назад

Информация за контакти

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Пл. "Георги Измирлиев"1

2700, Благоевград

ел. поща: blgmun@blgmun.com

http//www.blgmun.com

Лазар Причкапов

Кмет

Тел.: +359 73 2 30 55

Факс: +359 73 25278

Венцеслав Кожухаров

Главен секретар

Тел.: +359 73 5277

Факс: +359 73 25278

Ел. поща: Venci@blgmun.com

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com