Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

Меморандум за разбирателство

м е м о р а н д у м з а р а з б и р а т е л с т в о

за техническо сътрудничество между

Община Благоевград, България

и

Град Обърн, САЩ

I. ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОБРАТИМЯВАНЕ

Програмата за техническо побратимяване (Програмата) се спонсорира от Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Международната асоциация на градските управи (МАГУ) със средства, осигурени от Американската агенция за международно развитие (ААМР). Програмата цели подпомагане и укрепване на общинското управление, подобряване общественото обслужване и насърчаване на демократичното участие на гражданите в местното самоуправление.

II. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страни по настоящото споразумение са:

А. Община Благоевград, България ( Партньор от България)

Б. Град Обърн, Алабама ( Партньор от САЩ)

В. Фондация за реформа в местното самоуправление (Координатор на програ-мата от българска страна)

Г. Международна асоциация на градските управи (Координатор на програмата от американска страна)

III. ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ОБМЕН

Като се има предвид, че Община Благоевград и Град Обърн, след направения преглед на целите на Програмата за техническо побратимяване изявиха желанието си за установяване на партньорство за обмен на информация, управленски практики и професионален технически опит в областта на: методика за изработване на дългосрочен план за развитие на общината; сметосъбиране, сметоизвозване и рециклиране на твърди битови отпадъци; и

Като се има предвид, че всеки от партньорите съзнава нуждата и се ангажира с поддържане на обмена на информация и опит след формалното приключване на Програмата за техническо побратимяване; и

Като се има предвид, че всеки от партньорите се ангажира с търсене на възможности за изграждане на връзки и активно привличане на широк кръг от участници, включително граждани, местни неправителствени организации, образователни институции и частния сектор, и с обмена на опит за общинското развитие в рамките на основните дейности на общината; и

Като се има предвид, че всеки от партньорите търси начини за развитие на участието на гражданите в управлението и на частното предприемачество чрез поддържане на ефективни системи, които осигуряват справедливо ниво на възможност за всички техни граждани.

Нека се счита за постигнато споразумението, че Община Благоевград и Град Обърн след като са определили основните области за техническа помощ и обмен, които отговарят на техните нужди и на критериите на Програмата за техническо побратимяване, ще работят заедно за развитието и осъществяването на конкретен работен план, който ще бъде набелязан и одобрен от двата града след посещението на делегацията на Благоевград в Обърн.

Този Меморандум за разбирателство ще стимулира не само техническия обмен на опит, но и близките връзки между Община Благоевград и Град Обърн.

IV. СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА ФРМС/МАГУ - ААМР

ФРМС/МАГУ ще съдействат на Партньорите в осъществяването на техническия обмен по основните насоки на програмата, в набелязването на Работния план, поддържане на връзки с ААМР, като финансират одобрените пътувания и други разходи, които предстои да бъдат уточнени.

V. ОТЧЕТНОСТ

Партньорите са съгласни да изготвят: Работен план, отчети за пътуванията, актуализирани справки в процеса на изпълнение на Програмата. С приключване на Програмата и финансирането й от страна на ФРМС/МАГУ- ААМР, Партньорите също така ще споделят опита си на заключителен семинар в България.

Г-н Костадин Паскалев
Кмет
Община Благоевград

Г-н Дъглас Уотсън
Градски управител
Град Обърн

Г-жа Ина Райчева
Координатор Програма
ФРМС

Г-н Дейвид Уодински
Координатор Програма
МАГУ

16 октомври, 1998 г., Благоевград, България

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com