Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

Проект: Изготвяне на маркетингов профил на Община Сливен

к а з у с

ИЗГОТВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

1. Кратко обобщение

Община Сливен участва в Трета фаза на Програмата за техническо побратимяване между български и американски градове, като мултиплицира опита на партньорството Обърн/Благоевград за създаване на маркетингов профил на общината.

Проектът е насочен към изготвяне на пакет от обобщена информация за представяне на силните страни на Община Сливен пред потенциални инвеститори и бизнес-партньори. Информацията е в електронен вид, тя е целенасочена и удобна за ползване от тези, които проявяват интерес.

2. Оценка на съществуващия проблем

Община Сливен определи провеждането на маркетинг на общината като една от приоритетните си задачи, свързани с икономическото развитие. Осъществяването на маркетинговата политика на общината е от изключително значение - на първо място за икономическото, а оттам - и за нейното социално и културно развитие. Във връзка с това през 2001 г. екип от общински специалисти започна систематизирането на информация, подходяща за представяне на общината пред потенциални инвеститори и партньори.

4. Описание на проекта

С включването на Община Сливен в Третата фаза на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини като партньор на Община Благоевград и на Община Обърн, Алабама, САЩ, имахме възможност да избираме между няколко теми за работа. Спряхме се на предложението за изработване на маркетингов профил на общината, тъй като вече бяхме започнали работа по него и съзнавахме, че трябва да представим по нов начин възможностите на Община Сливен.

За реализирането на проекта сформирахме екип, който включваше експерти главно от общинска администрация. Ръководител на екипа беше зам.-кметът по икономическо развитие г-н Радостин Койчев. В него взеха участие също секретарят на общината - г-н Добри Добрев, директори на няколко дирекции и експерти от общинска администрация. Ангажирахме външен специалист за дизайна на уеб-сайта. Работихме в много тясно сътрудничество с компетентните и всеотдайни партньори от Обърн, Благоевград и ФРМС, което направи по-лека конкретната ни задача. Опитът на колегите от Община Благоевград, които вече бяха разработили маркетинговия профил на своята община, беше много полезен. Те подробно запознаха екипа ни със същността на проекта и с трудностите, които те са срещнали в работата си.

Това помогна на нашия екип да оформи по-лесно и бързо визията си за профила на Община Сливен, да прецени обема и съдържанието, да потърси подходящите хора и да създаде работната група.

В контекста на започналото събиране и систематизиране на информация за общината опитът на нашите партньори в тази област ни даде силен импулс за по-нататъшната ни работа. Сравнихме подходите за събиране и структуриране на наличната информация с тези на Обърн и Благоевград. Установихме, че трябва да направим промени в съдържанието и формата на маркетинговия профил на Община Сливен, за да отговаря той на следните критерии:

Предоставяне на целенасочена информация, която може да отговори на конкретните интереси на крайния потребител;

Осигуряване на бърза актуализация на съдържанието, поради динамиката на промените в икономиката на общината;

Избягване на скъпоструващите печатни материали, като разпечатваме само копия в съответствие с конкретните нужди на потребителите.

След консултации с г-н Филип Дънлъп от Обърн и партньорите от Благоевград решихме да изработим електронен маркетингов профил, в съответствие с тези изисквания.

Реализирането на проекта премина през няколко етапа:

Анализ на информацията, с която предварително разполагаше екипът на Община Сливен (с оглед оформяне на решението за структурата и съдържанието на профила; за определяне необходимостта от събиране на допълнителни данни; за намаляване обема на някои от разделите с оглед по-лесното използване и т.н.);

Актуализиране и допълване на информацията;

Подготовка на дизайна на сайта;

Оформяне на страницата и публикуване в Интернет;

Превод на материалите на английски език;

Подготовка на страницата на английски език;

Публикуване в Интернет на английския вариант;

Актуализиране на маркетинговия профил.

4. Времетраене на изпълнението

Работата по проекта продължи 1 г. и 6 месеца. Той стартира през месец октомври 2000 г.

Основната част от работата по маркетинговия профил - събиране и структуриране на информацията, и дизайн на уеб-сайта - приключи за около шест месеца. Преводът на английски език беше направен за много кратко време благодарение на съдействието на ФРМС. Публикуването на английския вариант в Интернет стана по-късно (през май 2002 г.). Актуализирането на информацията се извършва периодично.

5. Преглед на решенията.

Община Сливен изготви маркетинговия си профил като електронен информационен материал на български и английски език, който осигурява данни за общината, подбрани и структурирани с оглед потребностите на потенциалните инвеститори. Маркетинговият профил акцентира върху предимствата и силните страни на общината. Той осигурява:

бърз и лесен достъп до важни за потенциалните инвеститори данни; краткост и конкретност на информацията; възможност за получаване на допълнителна по-подробна информация чрез препратки и връзки с други адреси;

възможност профилът да се ползва от неограничен брой потребители, тъй като информацията е в електронен вид;

бързо отразяване на всяка промяна;

много малки разходи за създаване и актуализиране на страницата в сравнение с подготовката на рекламни брошури; възможност за подготовка на конкретни целеви печатни материали.

Маркетинговият профил на Община Сливен е публикуван в Интернет на адрес: www.odshtina.sliven.net

6. Принос

Разработването на маркетингов профил е стъпка към изграждането на маркетинговата стратегия на Община Сливен. Той създава условия за популяризиране на общината и нейните силни страни, за провокиране на инвеститорския интерес към нея.

Участието на Община Сливен в Програмата за техническо побратимяване има огромно значение не само за изработването на маркетинговия профил, но и за утвърждаване на тристранното партньорство с Обърн и Благоевград и разкриване на възможности за обмен на идеи и опит с колеги от други общини.

7. Заключение

Изработването на маркетинговия профил на общината в електронен вид все още е практика на ограничен брой български общини. За Община Сливен тази практика беше приложена благодарение на партньорството с Обърн и Благоевград.

Партньорството Обърн - Благоевград - Сливен според нас е един добър пример, илюстриращ целесъобразността на идеята за мултиплициране опита на успешните партньорства. Убедени сме, че развитието на тази идея ще доведе до създаване на множество добри практики в различни области.

Работата по маркетинговия профил на Община Сливен доведе до създаване на работещо тристранно партньорство между Обърн, Благоевград и Сливен, което излиза извън рамките на работата по конкретната тема. По време на срещите за реализирането на проекта обсъждахме както конкретната работа по маркетинговия профил, така и възможностите за разработка на други проекти, при които бихме могли да използваме опита на партньорите от Обърн в привличането на инвеститори за общината. Като следваща стъпка в тази насока започна обсъждането на възможностите за изграждане на индустриален парк в Сливен.

По предложение и със съдействието на г-н Филип Дънлъп двама експерти от Община Сливен посетиха град Обърн и имаха възможност да се запознаят на място с работата на американските партньори в областта на социалните дейности, информационното обслужване и местното икономическо развитие. Тези дейности бяха осъществени извън рамките на предварително предвиденото по програмата, за което сме благодарни на г-н Филип Дънлъп и Община Обърн за финансовата подкрепа, която ни оказаха, на ФРМС и на колегите от Благоевград, които се отнесоха с отговорност към това партньорство и ни дадоха възможност да се почувстваме равностоен участник в програмата.

Благодарение на работните срещи, организирани от ФРМС, Община Сливен имаше възможност да се запознае с много интересни идеи и практики, усвоени от останалите български участници в Програмата за техническо побратимяване, а чрез тях - и на американските им партньори. В резултат на това в екипа ни възникнаха нови идеи за решаването на редица въпроси от компетенциите на общинска администрация Сливен

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com