Фондация за реформа в местното самоуправление
Техническо побратимяване

назад

Мултиплициране на Програма за управление и финансиране на поддръжката и реконструкцията на публичната инфраструктура на Община Пловдив - Казус1. Кратко обобщение

Финансов план за управление на публичната инфраструктура първоначално беше успешно разработен като съвместен проект между Община Велико Търново и град Голдън, Колорадо, САЩ, в трета фаза от осъществяване на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини. Отчитайки полезността от въвеждането на тези ефективни управленски практики в по-широк кръг български общини, в настоящата четвърта фаза на Програмата проектът беше мултиплициран в шестте района на Община Пловдив като партньорството Велико Търново - Пловдив - Голдън разработи Програма за управление и финансиране на поддръжката и реконструкцията на публичната инфраструктура на Община Пловдив в частта й за улици и тротоари като мултипликация на проекта.

Основната цел на проекта е разработване на план, който осигурява дългосрочното управление и финансиране на общинската инфраструктура. В краткосрочен аспект това се изразява в инвентаризация на уличната мрежа и разработване на план за финансово управление на техническата инфраструктура.

Дългосрочната цел е общината съвместно с експлоатационните предприятия да разработи стратегия за поддръжка на линейните инженерни мрежи на транспорта и цялата инфраструктура (ВиК, електро-, топлопреносни и др. кабелни мрежи и инсталации), която обществеността да приеме, а така също да използва резултатите от проекта (модела) за определяне на приоритетите относно инвестиционните ресурси.

2. Оценка на съществуващия проблем

Поддържането на улиците в добро състояние е задача на всяка община и неслучайно тази тема бе избрана за основна област на техническото сътрудничество между общините Пловдив, Голдън и Велико Търново.

Годишните ремонти на уличната мрежа следва да бъдат обезпечени финансово. Своевременните инвестиции в подобряването на качеството на настилката при достигане на определена критична точка от жизнения цикъл на улиците водят до намаляване на дългосрочните разходи.

В момента много от улиците на Община Пловдив са в окаяно положение, което се дължи на недостатъчното и нередовно финансиране на необходимите ремонтни дейности. Големи части от уличната мрежа изискват не само фрезоване, но и подмяна на настилката. В някои участъци е необходима пълна реконструкция с подмяна на основата. Съществен проблем в града е наличието на улици с паважни настилки, някои от които са асфалтирани директно върху паважа. Програмата се концентрира върху определянето на улиците, които следва да бъдат ремонтирани първи и на стойността на необходимите инвестиции.

Преструктурирането на строителните предприятия и организации и промяната на нормативната база също се отразяват до известна степен негативно. Ефективният и ефикасен ремонт и поддръжка на уличната мрежа на гр. Пловдив е от основно значение за политиката на общината по отношение на социално-икономическото състояние и развитие на града, развитието на туризма, осигуряването на удобство при пътуването и безопасност на движението.

Макар и собственик, общината на този етап не може да осъществи политиката по ремонта и поддръжката на улиците поради ограничените бюджетни средства.

Общината няма законови права да създава фондове, които да подкрепят финансово дейностите по поддръжка и ремонт на улиците. Сегашният бюджет, определен за поемане на разходите за ремонт и поддръжка, е твърде далеч от минимално необходимия.

3. Описание на проекта

Проектът изискваше изпълнението на две основни задачи:

1. Инвентаризация на инфраструктурата;

2. Изчисляване на инвестициите за поддръжка (източници на финансиране).

Инвентаризация на инфраструктурата

Състоянието на публичната техническа инфраструктура на гр. Пловдив в частта й, отнасяща се до уличната мрежа, наложи разработването на финансов план за нейното управление, като една от основните сфери, залегнали в Работния план между Община Пловдив, Община Велико Търново и Община Голдън, САЩ.

Първата част от изпълнението на тази задача включваше оценка на състоянието на уличната мрежа. Община Пловдив е разделена териториално на шест района, като всеки район бе оценен индивидуално. Получената по този начин информация бе въведена в база данни, съдържаща критерии за оценка на уличната мрежа. Критериите се отнасят до настилката, състоянието на основата и състоянието на отводнителната система по отношение на повърхностните води. Цялостната оценка представлява средно аритметично от оценките, дадени по горните критерии. Стойността на необходимото финансиране се изчислява в зависимост от състоянието на конкретната улица, така че повредените улици да достигнат възможно най-високото качество според използваната петобална оценка. С програмата, използвана за базата данни, може да се изчислят и необходимите инвестиции за текущи ремонти за поддържане на уличната мрежа в изискващия се вид.

Втората част включва разширяването на обхвата на инвентаризацията върху цялата общинска инфраструктура (улици, тротоари, канавки, маркировка, пожарни хидранти, ВиК, телекомуникации и т.н.), заедно с всички дървета и др.

Събраната информация по проекта, която бе свързана с картата на град Пловдив, има възможност в бъдеще да се свързва с данните от следващия съвместен проект за управление на техническата инфраструктура, който ще се осъществява от общината и експлоатационните дружества в град Пловдив.

Изчисляване на необходимите инвестиции и определяне на източници на финансиране

На този етап данните от направената оценка бяха използвани за приоритизиране използването на средствата за инвестиции, генерирани от приватизация, общи и целеви субсидии. За дългосрочното управление на инфраструктурата е необходимо въвеждането на нови такси. Получената информация ще се използва за разработването на план за финансиране на техническата инфраструктура. За определяне на подходящия момент за извършване на инвестициите бе използвана т. нар. крива на влошаване състоянието на настилката. При изготвянето на финансовия план за управление на публичната инфраструктура на Община Пловдив беше необходимо да се изготвят такива финансови планове за всеки район поотделно и впоследствие същите да се сумират в обобщен ФИНАНСОВ ПЛАН за цялата община. Това дава възможност за кандидатстване за финансиране на проекти както за всеки район поотделно, така и за кандидатстване за финансиране по проекти за цялата община.

Разработване на програма за информиране на обществеността относно важността на дългосрочните инвестиции в инфраструктура

Задачите, включени в Работния план, бяха изпълнени чрез обмен на технически експерти и постоянна връзка по електронна поща и следните материали:

- предоставяне на цялата съществуваща информация, планове, карти и чертежи на Община Велико Търново и Община Голдън за преглед (предварителен анализ на наличните данни), карти на Община Пловдив;

- изготвяне на обобщаващ доклад за съществуващото състояние и нуждата от допълнителна информация;

- информация за стойността на ремонтните работи по видове дейност; допълнителна информация за релефа, комуникационните мрежи, интензивността на уличното движение, законодателната рамка, Наредба 5 за правила и нормативи за устройство на територията, регулации;

- потвърждаване на място на съществуващото положение, основните карти и параметри;

- предварителни препоръки по проекта.

4. Времетраене на изпълнението

Изпълнението на проекта продължи 17 месеца. Задачите бяха изпълнени в сроковете, заложени в Работния план:

- Началото му бе дадено на 8 януари 2003 г. с приемането на Работен план за техническо сътрудничество между общините Голдън, Велико Търново и Община Пловдив;

- Представяне на дигитализирани градоустройствени карти - до март 2003 г.;

- Предоставяне на необходимата финансова и ценова информация - до април 2003 г.;

- Цялостна инвентаризация на уличната мрежа и оценка на състоянието й съгласно определените критерии - до 31 юли 2003 г.;

- Преглед на инвентаризацията и състоянието на инфраструктурата и разработване на план за управление - до 1 октомври 2003 г.;

- Преглед на настоящите бюджетни приходи и разходи и разработване на план за финансово управление на инфраструктурата - до 15 декември 2003г.;

- Изготвяне на материали за представяне на плана за управление на инфраструктурата пред различни финансиращи организации - до февруари 2004 г.;

- Представяне на плана за финансово управление на инфраструктурата пред Общински съвет, бизнес средите и обществеността.

5. Преглед на решенията

Изпълнението на програмата доведе до следните конкретни изводи:

- Обща асфалтирана площ 3 037 324 кв.м;

- Нуждите от подмяна на настилката възлизат на 4 555 087 лв. годишно;

- През следващите 5 години за фрезоване и асфалтиране трябва да бъдат инвестирани 31 669 750лв.;

- Към момента нуждите от реконструкция възлизат на 20 890 700 лв.

- Общината следва да обмисли промяна на изискванията за строителство на тротоари, на които се извършва паркиране на МПС.

Тази информация позволи на общината да планира бюджета си за капитални инвестиции в уличната мрежа, с цел поддръжка на улиците с добро качество и подобряване на качеството на останалите улици.

В съответствие с подписания Меморандум за техническо сътрудничество бизнес делегация от гр. Пловдив и гр. Велико Търново посети град Голдън, с цел укрепване на връзките между трите общини. Делегацията се запозна с модела за управление на инфраструктурата в Община Голдън.

Опитът на партньорството може да бъде мултиплициран, което обяснява нарастващия интерес към проекта.

6. Принос

След направената инвентаризация на улиците и тротоарите в Община Пловдив се отчете състоянието им и се определи сумата, която общината трябва да инвестира за тяхната поддръжка. Община Пловдив разполага със софтуер и умения, които й позволяват да прави самостоятелна оценка на инвестициите в инфраструктура. Разработеният проект може да бъде приложен и за други обекти на техническата инфраструктура. Създадени бяха карти, показващи текущото състояние на уличната мрежа. Улиците бяха групирани в три основни категории: улици в добро състояние; улици, нуждаещи се от ремонт; и улици, нуждаещи се от пълна реконструкция. Разработен беше финансов план за подобряване и поддръжка на уличната мрежа. Създадени бяха материали за публично представяне на проекта. Бяха представени насоките за мултиплициране на проекта във всички български общини. Проектът генерира голям брой снимков и графичен материал, илюстриращ състоянието на различните видове улици. Систематичният подход към дългосрочното финансово планиране на необходимите инвестиции ще доведе до намаляване на разходите, свързани с негативните тенденции, причинени от ненавременни ремонти. По отношение на техническите и финансовите въпроси проектът осигурява реалистична картина за всеки инфраструктурен участък и информация за него във всеки един момент. Същият проект може да бъде база за изготвяне на програми за управление и контрол на други дейности на общината.

Техническото участие, което общината осигурява като поддръжка на проекта, осигурява предвижването напред в следващия етап на реализацията му.

7. Заключение

В резултат от интензивното сътрудничество и съвместните усилия на трите общини бяха постигнати набелязаните резултати и бе създадена основа за подобряване поддръжката на уличната мрежа в град Пловдив. Финансовата част на проекта определи стойността на необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени своевременно с цел намаляване на дългосрочните разходи. Настоящият проект, както и опитът на Община Голдън и Община Велико Търново в тази област могат да послужат като добър пример и модел за всички български общини.

Бихме искали да изразим своята благодарност на директора на мисията на ААМР в България г-жа Дебра МакФарланд за нейната лична ангажираност и безценна подкрепа, на Фондацията за реформа в местното самоуправление в лицето на г-жа Гинка Капитанова, г-жа Антоанета Матеева и г-жа Ина Райчева, на Международната асоциация на градските управи в лицето на г-жа Юдит Дилингер, на Община Велико Търново и Община Голдън, САЩ, и в частност на г-н Дан Хартман.

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]