Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

Проект: Стратегия за развитие на туризмана областите Разград, Шумен и Велико Търново. Рекламна туристическа брошура.

к а з у с

Стратегия за развитие на туризма

рекламна туристическа брошура

1. Кратко обобщение

Стратегията за развитие на туризма и изработването на туристическа брошура са един от четирите основни проекта, заложени за изпълнение в Трета фаза на програмата за техническо побратимяване от партньорската двойка Разград - Брънсуик.

2. Оценка на съществуващия проблем

Идеята за проекта се породи след отчитане на слабото използване на туристическия потенциал на Община Разград. Осъзна се необходимостта от създаване на нова политика в тази посока на базата на ясно определени туристически приоритети.

Разград не е традиционно развит туристически регион. Въпреки това той разполага с редица дадености, които могат да се използват като основа за създаване на един значително разширен туристически продукт, който да привлича както български, така и чуждестранни туристи. Богатото историческо, архитектурно и духовно наследство представлява прекрасна начална база с голям потенциал, който за съжаление не е използван пълноценно до момента.

3. Описание на проекта

Ръководството на Община Разград прецени за целесъобразно единият от проектите в рамките на Програмата за техническо побратимяване да бъде насочен именно към развитие на туристическия потенциал на региона. За разширяване на ефекта от реализирането на проекта за участие в него бяха поканени Общините Шумен и Велико Търново. По този начин се целеше обобщаване на туристическите дадености на трите региона за създаване на различни форми на туризъм и постигане на по-голямо разнообразие и качество на крайния туристически продукт.

По покана на кмета на Община Разград, през октомври 2001 г. се проведе среща между кметовете на трите общини, на която те подписаха Споразумение за развитие на туризма. С този документ партньорите официално декларираха желанието да си сътрудничат за постигане на общата цел.

След подписване на Споразумението във всяка Община бяха създадени работни екипи, които пряко поеха инициативата за по-нататъшно разработване и изпълнение на туристическата стратегия.

Стратегията за развитие на туризма определи следните основни цели и задачи за партньорите:

Основни цели:

Създаване на общ конкурентен туристически продукт;

Популяризиране на туристическия потенциал на региона;

Увеличаване на туристопотока от страната и чужбина.

Задачи:

Обединяване усилията на обществения и частния сектор за максимално оползотворяване и развитие на туристическия потенциал в трите региона;

Създаване на обща база данни за туристическите обекти и мероприятия;

Определяне на приоритетните видове туризъм;

Разработване на маркетингова стратегия;

Изграждане на добри канали за комуникация между трите общини и туроператори

Създаване на туристически информационни центрове.

Една от основните задачи в работния план за изпълнение на Стратегията бе набиране на актуална информация за състоянието на туристическите обекти във всяка една от трите области и класифицирането й в база данни. Работните екипи актуализираха съществуващата информация, събраха нова и създадоха електронната база данни.

На по-късен етап в проекта пожела да участва и бе включена Община Исперих, на чиято територия са известните Свещарски могили.

Екипите проведоха работни срещи в отделните градове и посетиха туристически обекти, за да се запознаят с туристическия потенциал на своите партньори. На тези срещи, освен работните екипи, участваха официални представители на трите Общини и специалисти в областта на туризма. На тях се определиха приоритетните области за развитие на туризъм:

Археология и история;

Възраждане и етнография;

Архитектура;

Изкуство;

Култови паметници.

Събрахме снимков материал, който послужи за изработване на обща туристическа брошура.

Особено ценен в реализирането на проекта е модулът за развитие на туризма, разработен с изключителното участие на експерти от град Брънсуик. Макар това да е елемент на друг проект, връзката с него се явява особено полезна и говори за взаимна обвързаност между отделните компоненти на цялостната съвместната програма.

4. Времетраене на изпълнението

След подписване на Споразумението за развитие на туризма през месец октомври 2001 г., изпълнението на проекта бе изцяло поето от работните екипи. В периода ноември 2001 г. април 2002 г. се събираше информация за туристически обекти, културни и спортни мероприятия, а така също и за местата за настаняване и хранене на територията на трите общини. Тази информация бе организирана в туристическа брошура, обединяваща обектите на партньорите в гореизброените пет приоритетни сфери за развитие на туризма.

Друг важен елемент от изпълнението на проекта беше обособяването на туристически информационни центрове във всеки град. Община Велико Търново създаде свой нов център, а в Община Разград тази функция пое Центърът за икономическо развитие, който бе създаден във Втора фаза на Програмата за техническо побратимяване. Единствено в Община Шумен все още не е заработил такъв център, макар че съществува офис, който се нуждае от оборудване.

В работния план към Стратегията за развитие на туризма са залегнали следните няколко важни стъпки в периода 2002-2003 година:

Създаване на маркетингов план юни-юли 2002 г.;

Разработване на продукт за училищата август-септември 2002 г.;

Привличане на туристи от побратимените градове периодично;

Участие в туристически борси периодично;

Съвместна работа с туроператори от Разгард, Шумен и Велико Търново, както и с такива от по-големите градове в страната, с цел осигуряване на организирани маршрути.

5. Преглед на решенията

В резултат на изключително полезното сътрудничество с Общините Шумен, Велико Търново и Исперих, разработихме Стратегия за развитие на туризма и отпечатахме туристическа брошура с цел реклама на потенциала на регионите. Не по-малко ценна е събраната и организирана в база данни информация, която представлява гръбнака на всички инициативи, свързани с развитие на туризма. Работните екипи ще актуализират периодично тази информация.Тя ще се ползва както от тях, така и от новосъздадените туристически информационни центрове. Обобщени, резултатите от работата по стратегията за развитие на туризма изглеждат така:

Споразумение за развитие на туризма;

Стратегия за развитие на туризма;

Актуална база данни за туристическия потенциал;

Туристическа брошура;

Готовност за по-нататъшно сътрудничество.

6. Принос

Ефектът от работата по стратегията за развитие на туризма има много измерения. На първо място тя послужи като мост между три, а в последствие четири общини, които си подадоха ръце за сътрудничество.

Особено ценен е фактът, че бе актуализирана информацията за туристическите обекти, като по този начин се даде възможност за актуални анализи и предприемане на правилни стъпки в посока развитие на туристическия потенциал.

Работата по проекта бе оценена особено високо и от местни нестопански организации Асоциация Световно партньорство и Съвет по туризъм Разград.

Важно е, че се осъзна необходимостта от създаване на туристически центрове, които да разполагат с цялата информация и да поемат в по-голяма степен инициативата за по-нататъшното развитие на туризма в съответните региони. Такива центрове вече съществуват в градовете Велико Търново и Разград.

7. Заключение

Работата по настоящия проект, като част от цялостната програма за техническо побратимяване, допринесе за създаване на добри партньорски взаимоотношения със специалисти от различни общини. Идентифицирахме общ проблем, за чието решаване обединихме усилия на различни нива от общинските структури. Туризмът е важен елемент от местната икономика и предприемането на правилни стъпки за неговото развитие несъмнено ще доведе до съживяване на икономическия живот в региона. Споделянето на това мнение, както и предприетите реални действия от страна на общините Разград, Велико Търново и Шумен, са недвусмислена гаранция за трайни резултати и бъдещо развитие

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]