Foundation for Local Government Reform
Административен мениджмънт


Цел: Изграждане и прилагане на организационни и управленски умения, които допринасят за по-доброто общуване и по-успешното разрешаване на проблеми в местните администрации

В резултат на курса участниците ще могат:

- да познават, тълкуват и прилагат законодателството, касаещо управлението на администрацията;

- установяват подходящи стилове на ръководство при различни ситуации;

- да определят проблемите и да ги подреждат по приоритети;

- да създават подходящ комуникационен климат в и извън организацията;

- да ценят важността на делегирането на правомощия от ръководителя;

- да определят основните етапи, с които е свързано вземането на дадено решение;

- да приемат и оценяват различията в организацията;

- да оценяват влиянието на организационната култура;

- да умеят да диагностицират нуждата от промяна в организацията.

Методика на обучение:
- дискусии

- ролеви игри

- работа по казуси

- работа в групи


Продължителност: три дни (24 часа)

Дати на провеждане:

Документ: Удостоверение за професионална квалификация по административен мениджмънт


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]