Foundation for Local Government Reform
ВИЗИТКА 2014

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, дай действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

За 20 години Фондацията успешно се утвърди на национално ниво. До днес тя успешно е реализирала редица проекти и програми, с които спомага за развитието на развитието на местната демокрация и за повишаване на гражданското участие в местното самоуправление.

ФРМС има 5-членен Управителен съвет.

ФРМС работи в областите:

  • Обучения - ФРМС е провела над 800 обучителни семинара с над 15 000 участници по теми, актуални за местното развитие.
  • Гражданско участие в местното самоуправление – ФРМС работи 6 години по програма "Обществен Форум" в над 30 общини от цялата страна с цел да консолидира гражданското участие и да мобилизира ресурсите за развитие на общините за подкрепа на плуралистична визия и многоизмерна стратегия за местно развитие.
  • Добро управление и почтеност - ФРМС 4 години работи върху ревизия и усъвършенстване на работата на местните администрации и ръководства по отношение на вътрешните административни процедури и правила, въз основа на препоръки от страна на гражданите и местния бизнес и при спазване принципите на добро управление.
  • По-добро административно обслужванеФРМС реализира програма за подобряване на услугите за гражданите чрез създаване на общински центрове за услуги и информация на граждани, както и на интегрирани административни услуги на регионално ниво. ФРМС предостави техническа помощ на общините за изграждане и експлоатация на центровете, обучение на персонала, подготовка на информационни брошури, ИТ консултации, като общо е подкрепила над 100 общини (2001 - 2010).
  • Местно икономическо развитие – ФРМС в продължение на 10 години (1998 – 2008) подпомага българските общини в процеса на формулиране на политики и прилагането им; подготовка на общинските дългосрочни стратегически икономически планови документи, маркетингови материали, работа в мрежа и осигуряване на международна експертиза за българските общини.
  • Иновационни практикиот 1998 г. ФРМС събира и разпространява добри практики на български и европейски общини и техните социо-икономическо партньори; онлайн базата данни съдържа над 1200 практики.
  • Финансиране на проекти - ФРМС в сътрудничество с ЕкоОбщност в успешно администрира Фонда за подкрепа на НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2008-2011, 2,06 млн. евро).

ФРМС чрез обучителни пътувания и обмяна на опит оказа подкрепа за развитието на местната демо­крация в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Грузия, Косово, Румъния и Област Калининград.

ФРМС бе част от европейската мрежа на местните власти за обмяна на опит LOGIN от създаването й през 1999 г. до закриването й в края на 2011 г.

ФРМС е член основател на Български дарителски форум.

ФРМС е част от Инициативата “Кметове и общини за максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз (MERI).


В сайта на ФРМС можете да намерите:

Е-Седмичник

E-Седмичник през 2014 г. излезе в 49 броя и представи:

-         636 възможности за финансиране и конкурси;

-         370 възможности за обучения и стажове.

Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 14 7000 в края на 2013 г. на 15 900 в края на 2014 г.

ФРМС предоставя възможността на абонатите да публикуват свои анонси, и все по-често общини, НПО, и др. изпращат новини за свои инициативи за публикация.

Онлайн библиотека

В Онлайн библиотека за 2014 г. бяха публикувани в електронен вид 64 нови издания на български и английски език, от които най-голям интерес предизвикаха:

-         Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта, 2014 – 2020 г. – 672 сваляния

-         State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2014 – 578 сваляния

-         Когато в класа ми има дете със СОП – 431 сваляния

-         Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчник за прилагането й – 391 сваляния

-         Знанието е защита! - Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия? – 315 сваляния

 

Онлайн база иновационни практики

Вече 16-та година ФРМС последователно насърчава, събира, публикува и широко разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление чрез своя проект "Иновационни практики в България". Стартирал през септември 1998 г., проектът създаде устойчив модел за събиране и разпространяване на иновационни практики в областта на местното самоуправление. От 2001 г. ФРМС удостоява общини и организации с Награда за иновация в различни тематични сфери на местното самоуправление, а в периода 2002 – 2009 година - с Годишна национална награда "Община новатор".

Онлайн базата данни с добри практики през 2014 г. бе обогатена с 47 нови практики.

Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от 1998 г. насам, достигна 1342 практики.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]