Foundation for Local Government Reform
Визитка

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации на местно и регионално ниво, да действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

ФРМС е създадена през май 1995 г.

ФРМС има 5-членен Управителен съвет.

Цели на ФРМС:

  • Краткосрочни цели: Инвестиции в социалния капитал на местно и регионално ниво, увеличаване на капацитета на граждани и неправителствени организации да участват ефективно в процеса на вземане на решения, регионално и местно управление, основано на 12-те принципа на добро управление.
  • Средносрочни цели: Eфективно местно и регионално развитие, основано на партньорство, демократични ценности, социално приобщаване и просперитет.
  • Дългосрочни цели: Изграждане на жизнени динамични общности със силно участие в местното самоуправление, с висок стандарт на живот, устойчиво развитие и конкурентна местна икономика.

Приоритетни области на работа на ФРМС:

  • Обучения
  • Гражданско участие в местното самоуправление
  • Добро управление и почтеност
  • Подобряване на административното обслужване
  • Иновационни практики
  • Повишаване капацитета на НПО-сектора
  • Стратегическо планиране

ФРМС чрез обучителни пътувания и обмяна на опит оказа подкрепа за развитието на местната демокрация в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Грузия, Косово, Румъния, Област Калининград, Казахстан, Киргизстан.

ФРМС бе част от европейската мрежа на местните власти за обмяна на опит LOGIN от създаването й през 1999 г. до закриването й в края на 2011 г.

ФРМС бе част от Инициативата “Кметове и общини за максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз (MERI) 2013 - 2014.

ФРМС е член основател на Български дарителски форум.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]