Foundation for Local Government Reform
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО В ЕВРОПА

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО В ЕВРОПА

Ханс-Герд Фон Ленеп, Германия

Работна група

Права и задължения на гражданите


Местните власти са в основата на всяко демократично управление. Правото на гражданите да участват в обществените дела е един от демократичните принципи, споделяни от всички страни - членки на Съвета на Европа (преамбюл към Европейската харта за местно самоуправление).

1. Местното самоуправление е практическият израз на децентрализацията и субсидиарността. Според принципа на субсидиарността по-ниското властово ниво получава приоритет при изпълнението на задачи, ако има способността да ги изпълни. От положителна гледна точка принципът на субсидиарността изисква държавите/местните власти да създадат условия, даващи на малките единици приоритет при извършването на действия. По този начин се допринася и за поощряването на действия от страна на гражданите.

2. Ангажираността на гражданите с обществените дела се изразява по различни начини:

А) участие на гражданите в политическите процеси в тяхното населено място;

Б) изпълнение на задачи, които в противен случай биха били задължение на местните власти;

В) други доброволни дейности и действия за самоподпомагане.

По отношение на точка А, участието на гражданите в политиката е до голяма степен формализирано. Тяхното участие в политическия живот в селата, градовете, общините и регионите се изразява най-вече в свободния и демократичен избор на представителите на местната власт. Същото важи и за тяхното влияние върху местните и регионални дела и влиянието им върху това, което се случва на работните им места или по отношение на изборите за съвети на работници или служители.

Други примери за формализирано гражданско участие в институционализирани процеси, които надхвърлят възможностите за участие в представителната демокрация, са:

Избор на кметове

Една от формите на пряка демокрация в някои региони е прекият избор на кметове. Гражданите имат възможността да вземат това изключително важно решение за избирането на личност от техния град или село и за това дали сами да не се кандидатират. При вземането на това важно решение се изпълнява всеобщото искане гражданските права да бъдат разширени чрез увеличаване възможностите за участие в демократичния процес, защото в този процес гражданите имат възможността пряко да изберат личността, на която имат доверие и от която очакват да изпълнява множеството различни местни функции по възможно най-добрия начин.

Граждански петиции/Граждански решения

Гражданското решение е допълнителен плебисцитен елемент, т. е. елемент на пряка демокрация за подобряване гражданското участие в местното самоуправление. Предпоставка за гражданско решение е успешната петиция за провеждане на местен референдум. Тази петиция представлява молба от местния електорат да му бъде разрешено да вземе решение вместо местния съвет. Гражданското решение има силата на решение, взето от съвета, и в този смисъл представлява законно най-радикалното нарушаване на принципа на представителната демокрация.

Право на внасяне на предложения и жалби

Правото на внасяне на предложения и жалби означава, че всеки, било то индивидуално или колективно, има правото да се обърне писмено към представителния орган. По този начин посетителите на дадено село или град (например хора, които работят там, но живеят в околността) и дори чужденците, живеещи извън родината си също имат това право, ако искат да изразят желание, свързано с местен въпрос. Това право се основава на правото на петиция, но е по-широкообхватно и подчертава аспекта на демократичното участие. Чрез упражняване на това си право всеки гражданин може да задейства механизми за вътрешен административен контрол, а идеите и предложенията на гражданите могат да бъдат предадени на съвета по време на мандата му.

Граждани и жители експерти

По правило решенията на съвета се подготвят посредством дискусии в специализирани комисии. Членовете на комисиите са членове на съвета. За да се повиши експертният опит на тези комисии е възможно в някои случаи да се проведат консултации с граждани, които са експерти по дадена тема. Броят на гражданите експерти не може да надхвърля броя на съветниците в съответната комисия. Комисията има кворум само когато броят на присъстващите съветници надвишава броя на гражданите експерти. Пълнолетните жители, притежаващи необходимия опит също могат да бъдат членове на комисиите, но само в ролята на консултанти. Чужденци, които притежават жилище в селото или града и не са граждани на държава от Европейския съюз, също имат право на участие в работата на комисиите към съвета.

Консултативни комисии на чуждестранни граждани

Освен описаните по-горе възможности за участие на чуждестранните граждани в работата на комисиите като жители експерти, съществува и институцията на така наречените консултативни комисии на чуждестранни граждани, посредством които чуждестранните граждани имат правото да се опитват да влияят върху събитията в населеното място, в което живеят. Членовете на тези комисии се избират на общи, преки, свободни, равноправни и тайни избори и квоти по националност не се разрешават. Консултативната комисия може да разглежда всички въпроси, свързани с местната власт. По нейна молба внесено от нея предложение или мнение трябва да бъде представено за обсъждане от общинския съвет, областния съвет или комисия. Освен това от консултативната комисия се очаква да отговоря на въпроси, зададени от общинския съвет, негова комисия, областния съвет или кмета.

Младежки съвети/Младежки парламенти

Противно на мнението, че съществуват липса на интерес и разочарование от политиката в обществото, в политическите дискусии се отделя все по-голямо внимание на начините за включване на децата и младежите във всички въпроси, които ги засягат. В момента във Франция има около 750 детски и младежки общински съвети. В някои случаи тяхното съществуване вече е регламентирано в общинските устави. Степента на официалност варира значително. Ограничаването на дебата до местни и познати теми е жизнено важно за успеха, а използването на подход на опростяване на нещата е необходима предпоставка. Процедурните правила създават надеждна рамка, но не трябва да бъдат оставени да задушат ентусиазма на участието. За групата на по-възрастните се препоръчва да се променя организационният формат.

Съвети на възрастни граждани

В ролята си на консултативни органи съветите на възрастни граждани също предлагат възможност за набиране на политически опит и откриват нови перспективи за политическа дейност. В практиката властите често включват тези съвети в планирането и провеждането на мероприятия за възрастните хора, в прилагането на политиката към възрастните хора, при препоръчването и координирането на културни мероприятия и организирането на пътувания и конференции за хора от третата възраст.

Информиране на гражданите за правото им да задават въпроси на заседанията на съвета

Нуждата да се вземе предвид нарастващото желание на гражданите да участват в процеса на вземане на решения в полза на местното самоуправление, както и да се поддържа и засилва информационният поток между гражданите и местните съветници по време на мандата на съвета означава, че съветът е длъжен да информира гражданите за въпроси от обща местна важност.

Правото на информация е следствие от увеличения обем на административната работа, извършвана от местните власти и по-голямата сложност на местното планиране, които крият опасността съветът да се отчужди гражданите, които са го избрали. Това задължение на избраните представители да осигуряват пряка информация има връзка не с подобрена общинска политика по отношение осигуряването на информация и проектирането на собствен имидж, а със започването на диалог по важни планове и проекти. По тази причина информацията трябва да бъде осигурена на възможно най-ранен етап. Колкото по-рано гражданите получат възможността да изразят своите идеи, толкова по-лесно ще бъде на съвета да включи предложенията им в дебатите.

Сесиите за въпроси и отговори на заседанията на съвета дават възможност на всеки жител - т. е. дори и на тези, които не са регистрирани граждани (и гласоподаватели), а са, например, чуждестранни граждани - възможността да задават устно въпроси.

Практиката на местните съвети в провинция Северен Рейн-Вестфалия показва, че 92% от съветите са създали процедура за сесии за въпроси и отговори на граждани, а приблизително 70% от съветите действително използват тези процедури. Основните въпроси, които се повдигат на тези сесии са строителното планиране, транспортното планиране, строежът на пътната мрежа и въпроси, свързани със строителството. Тези сесии осигуряват възможност за оживяване на процедурата в залата на съвета, публичната част от която заплашва да стане скучна, тъй като предварителната работа на комисиите, добре разработената система за предлагане на проекторешения от администрацията и постиганите понякога споразумения между политическите групи имат значително влияние върху развитието на пленарните заседания.

По отношение на точка Б. Увеличават се случаите, в които изпълнението на задачи на местните власти се прехвърля изцяло или отчасти на частни сдружения. Примери за това могат да бъдат намерени в социалния сектор (управлението на детски ясли, детски градини) и в спортния и културния сектор (отдаване на съоръжения за отдих под наем, галерии и граждански зали), както и в области като почистването на улиците, почистването на снега през зимата и задължението трудоспособните получатели на социални помощи да полагат обществен труд.

По отношение на точка В. Това се отнася до неплатените, непрофесионални доброволни дейности, извършвани в полза на обществото. Такива доброволни действия на гражданите могат да бъдат видени в почти всички сектори на обществото (политика, култура, отдих, работа с младежта, спорт, църкви, здравеопазване, социални дейности, доброволски противопожарни бригади и др.).

Ангажираността на гражданите с доброволна работа често е следствие от осъзнаването на факта, че в едно свободно общество на ангажирани граждани не е достатъчно да се иска от държавата да се намесва във всички области и да се очаква тя да реши всички проблеми. Различни емпирични проучвания, извършени през последните няколко десетилетия показват, че се наблюдава промяна в ценностната система по отношение на мотивацията за доброволна работа. Докато в повечето случаи в миналото решаващият фактор за приемането на почетен пост е бил чувството за дълг, днес личното удовлетворение от доброволната работа има по-голямо значение. За много хора днес е важно да се вземат предвид техните способности и интереси.

Хората вече не гледат на доброволната работа като на изпълнение на дълг, а вместо това желаят да я свържат със собствените си интереси и предпочитания. Те активно търсят проблеми и цели, за които вярват, че заслужават подкрепа, и придават значителна важност на наличието на личен интерес в тях и на способността за автономни действия. Освен това търсят и краткосрочни, ясно очертани дейности, концентрирани върху конкретни проекти.

Следователно, ако трябва да се повиши ангажираността на гражданите с доброволна работа, е необходимо да им бъдат предложени различни форми на дейност, които отговарят на различните им мотивационни модели и освен това им позволяват да дадат ограничен по времетраене принос. Основното е да се създадат подходящите условия посредством връзки с обществеността, целева реклама и осигуряване на инфраструктура и на консултативни и координационни услуги. Агенцията за доброволци в Бремен е разработила следните услуги:

- установяване на контакт: установяване на контакт с доброволци и организации и мотивиране на организациите да работят с доброволци по начин, отговарящ на съвременните нужди. Използват се конкретни мерки за връзки с обществеността с цел създаване на нова доброволска култура, стартиране на информационни мероприятия и разработване на дейности и сътрудничество с печатните и аудиовизуалните медии;

- осигуряване на информация: дейностите за доброволци се представят така, че да има яснота на условията на търсене и предлагане в сферата на културата, околната среда, спорта и социалния сектор;

- предлагане на съвети: мотивацията, интересите и общите очаквания на доброволците се изясняват в интервюта и с организациите се разработват подходи и модели за работа с доброволците;

- работа в ролята на посредник: подходящият човек се насочва към подходящата дейност и на организациите се разясняват новите изисквания, засягащи работата с доброволци;

- осигуряване на подкрепа: доброволците получават специализирана и лична подкрепа;

- по-нататъшно обучение: по различно време и с различни партньори се организират курсове за по-нататъшно обучение. Повишаването на гражданската ангажираност с доброволна работа ще издигне значителни предизвикателства пред всички засегнати страни. Активното участие на гражданите в живота на техните населени места обаче е от жизнено важно значение в градовете, общините и областите. Местните власти не трябва да имат доминираща роля тук, а трябва да действат като инициатори и да увеличават усилията си за повишаване на гражданския дух , с цел да предизвикат граждански действия и да съберат потенциал, който досега може би е останал неизползван. Осигуряването на координация от такъв тип може да укрепи способността на селата, градовете, общините и областите да функционират като общности в полза на всички свои жители.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]