Foundation for Local Government Reform
Годишен отчет 2005

Скъпи партньори и читатели,

С това издание отчитаме работата на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) за периода януари декември 2005 г. Учредена от група кметове през 1995 г., Фондацията успешно се утвърди и работи като независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

През изминалата 2005 г. ФРМС съсредоточи усилията си върху подпомагане на интегрираното местно развитие и активно се включи в процеса на разработване на планови документи и оперативни програми за периода 2007 2013 г. с оглед бъдещото членство на България в Европейския съюз, подкрепи и разработването на общинските планове за развитие.

Над 700 души от цялата страна преминаха през различните форми на обучения на ФРМС през 2005 г. ФРМС разшири мрежата си от международни партньори в областта на обучението на възрастните чрез работата си по два проекта по програма Грюндвиг 1 на ЕС в консорциум с партньори от ЕС.

През 2005 г. ФРМС издаде 16 печатни издания, 50 електронни седмичника и 12 англоезични електронни месечника, реализира 11 предавания по програма "Хоризонт" на БНР в месечната рубрика "Общински радиофорум", повиши 6 пъти броя на уникалните посещения на уеб-сайта си www.flgr.bg, обогати с 267 заглавия онлайн библиотеката си и със 177 практики онлайн базата си "Иновационни практики на българските общини". ФРМС за четвърти пореден път отличи победител в Националния конкурс на ФРМС "Община новатор", получи широко медийно отразяване на инициативите си, включи се в Комуникационната стратегия за ЕС с експертни разработки.

И през изминалата година ФРМС подкрепи проекти на български регионални асоциации на общини и професионални асоциации на общински служители; предостави консултантска и методическа помощ на български общини за работа в областите е-Управление и интегрирани административни услуги; подпомогна разработването, мониторинга и оценката на реализацията на над 120 проекта в 24 общини (в рамките на програма "Обществен форум" на ШАРС); като част от консорциум на български НПО реализира проекта "Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България", финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа; подкрепи реализацията на 23 проекта на местни НПО в рамките на Програма за подобряване на социалната среда, финансирана от Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

През 2005 г. ФРМС разшири подкрепата си за местните власти за увеличаване на ефекта от международните технически партньорства и мултиплициране на добри управленски практики и модели, инициира поддържането на широк диалог с националните агенции и институции, продължи да участва в национални и международни мрежи и да споделя опит със своите партньори.

Доказаният професионализъм на служителите на Фондацията я превръща в желан партньор на организации и институции, работещи в областта на местното развитие и местното самоуправление.

11-годишният опит на ФРМС спомага за непрекъснатото надграждане и обогатяване на спектъра услуги, които предоставяме на своите партньори и колеги. Както през 2005-а, така и занапред ФРМС ще разчита за реализация на стратегическите си цели на екипността, работата в мрежа, овладяването на нови знания и въвеждането на новаторски практики.

Гинка Капитанова,

Изпълнителен директор на ФРМС

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]