Foundation for Local Government Reform
Годишен отчет 2006

Скъпи партньори и читатели,

С това издание отчитаме работата на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) за периода януари – декември 2006 г. Учредена от група кметове през 1995 г., Фондацията успешно се утвърди и работи като независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

ФРМС е организация с ясно определени цели и приоритети, а конкретните дейности са съобразени с потребностите на общините и съвременните тенденции за развитие на местното самоуправление. Основните ни направления са пет: стимулиране на диалог и постигане на консенсус за ефективна политика и съвместни инициативи между различни заинтересовани страни и нива на управление; професионално развитие и консултации за местните власти, техните граждански и бизнес партньори; осигуряване на необходима и актуална информация на различни потребители посредством подходящи технологии; консултации за подготовка и реализация на проекти и подпомагане на местните власти в създаването на международни партньорства. ФРМС инвестира и в своето професионално и организационно развитие.

Наред с традиционните си дейности посрещнахме 2007 година със задълбочено познаване на Оперативните програми, след като участвахме в работни групи по разработването на повечето от тях. Подпомагаме общините да изградят капацитет за ефективно ползване на европейските фондове. Удовлетворени сме, че вече имаме възможност да прилагаме своя опит и в съседни балкански страни.

Конкретната ни работа в областта на местното икономическо развитие с 39 общини в България вече дава добри резултати както в разкриването на нови работни места, така и в целенасочена съвместна политика на общините и бизнеса за възобновяване на съществуващи бизнес зони и изграждането на нови, за активен маркетинг на инвестиционните възможности, подобряване условията на живот и труд и за подготовка и развитие на работната сила.

ФРМС е един от водещите фактори в областта административното обслужване на местно ниво чрез съчетаване използването на информационни и комуникационни технологии с организационни промени и въвеждане на нови умения в местните администрации. Успешно бяха реализирани новаторски инициативи в областта на интегрираното административно обслужване и въвеждането на е-Управление.

Основната цел пред организацията ни през 2007 година е, както и до сега, да отговорим максимално на потребностите на общините и да им предложим експертна помощ най-вече в следните направления: административно обслужване и предлагане на комплексни услуги към гражданите и бизнеса; местно икономическо развитие - създаване на бизнес профил на общината, инициативи за задържане съществуващ и привличане на нов бизнес; организационно развитие и повишаване на квалификацията на общинските специалисти и повишаване на капацитета за подготовка и управление на европроекти.

Най-новите услуги, които предлагаме на общините, са: подготовка за прилагането на подхода ЛИДЕР в рамките на Националния план за развитие на селските райони и изграждане на Местни инициативни групи; фасилитиране на процеса между група малки общини за подготовка на интегрирани планове за развитие в контекста на Регионалната оперативна програма; както и подготовка на регионални програми за ползване на културното наследство като фактор за развитие. ФРМС спомогна за създаването на Националната селска мрежа и изпълнява функциите на временен секретариат на мрежата.

Гинка Капитанова,

Изпълнителен директор на ФРМС

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]