Foundation for Local Government Reform
2019/12/01: Започва работата върху нов проект

„Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“ е името на новия проект, върху който започват работа Регионалната асоциация за развитие и иновации „Мизия” (РАРИ Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Проектът е двугодишен и се реализира с подкрепата на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

Устойчивото развитие на трите най-големи български общини – София, Пловдив и Варна не е съпроводено с ефективна структура на местното самоуправление, която да позволява участие на гражданите в процеса на формиране и прилагане на политики. Управлението на тези общини на практика не гарантира необходимите условия гражданите да участват ефективно в решаването на въпросите от местно значение и получаване на публични услуги, съобразени със спецификите и изискванията на местния контекст в големия град. Основната цел на проекта е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна.

В трите големи града на България - София, Пловдив и Варна живеят повече от 2 млн. души, което е почти 30% от населението на страната. Трите града продължават да привличат гражданите с възможностите за намиране на работа, по-високи доходи, добро образование, развита сфера на услугите и добре изградената техническа инфраструктура В районите на София (24), Пловдив (6) и Варна (5) не съществува самоуправление. В София един съветник представлява около 22 000 жители, в Пловдив и Варна – 7000, докато средно за останалите общини е 1200 души.

Свръх урбанизирането, презастрояването на жилищните комплекси, влошаване качеството на въздуха, намаляване капацитета за обслужване на социалната и техническата инфраструктура са основни пречки за нормален живот на хората. Проектът предлага изготвяне на изследвания, на чиято основа да се изготвят предложения за промени в законодателството, свързано с общините с районно деление, с акцент върху засилване участието на гражданите в процеса. Включването на структурите на гражданското общество и натискът за промени е факторът за въздействие, който ще направи процеса на подобрение ефективен и успешен. Успешното прилагане на проекта е реализация на 12-те принципа на добро управление на Съвета на Европа за развитие чрез подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост.

Проблемите на управлението на общините с районно деление и участието на гражданите в процеса на формиране и изпълнение на политики датират от периода на формиране на местното самоуправление в България. Идеята на проекта стана актуална с процесите, които се развиха през последните няколко години, свързани с презастрояването на жилищните комплекси, влошаване качеството на въздуха, увеличаването броя на автомобилите, както и цялостното намаляване капацитета за обслужване на социалната и техническата инфраструктура.

Проектна дейност 1. Изготвяне на изследване на правната рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречки за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината

Очаквани резултати: Доклад с резултати от изследване на правната рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречки за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината на основата на: - обобщена и анализирана информация от 70 анкети, - проведени 44 дълбочинни интервюта - проведени 6 фокус групи със 60 участници.

Проектна дейност 2. Изследване на европейския опит и практики в управлението на общините с районно деление

Очаквани резултати: Сравнителен анализна законодателната и институционалната рамка на управлението на големи европейски градове; Систематизирани добри практики за участието на гражданите в управлението на големи европейски градове с районно деление; Доклад за резултатите от изследването.

Проектна дейност 3. Потвърждаване и публикуване на резултатите от изследванията

Очаквани резултати: Проведени три кръгли маси с по 40 участници; Публикуване на изследване "Правна рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречки за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината"; Публикуване на изследване „Европейският опит и практики в управлението на общините с районно деление“.

Проектна дейност 4. Провеждане на структурирани публични дискусии по модела "Обществен форум" за изготвяне на предложения за промени в София, Пловдив и Варна

Очаквани резултати: Поведени 3 обществени форума с по три сесии - по един във всяка община – и изготвени предложения за законодателни промени; Повишен капацитет на вземащите решения, служителите от администрацията и гражданите; Подобрена активност и мотивация на вземащите решения, служителите от администрацията и гражданите; - публикувани доклади за дебатите и предложенията за законодателни промени.

Проектна дейност 5. Провеждане на обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие в общините с районно деление

Очаквани резултати: Проведени три кръгли маси в общините с районно деление за представяне на резултатите от обществените форуми; Проведена национална конференция за приемане обща позиция относно препоръките за законодателни промени и представянето им на Министерски съвет и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за последващо одобрение.

Проектът Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 95 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект „Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие“ е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна.

Партньори по проекта са: Регионална асоциация за развитие и иновации „Мизия” (РАРИ Мизия) и Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС).www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РАРИ Мизия и ФРМС и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]