Foundation for Local Government Reform
Дейности септември 2002 г. - юли 2004 г.

Дейности по Програма "Подобряване на социалната среда" 2 на ФРМС/Мот:

  • Провеждане на срещи и фокус групи с представители на местните власти и с формални и неформални граждански групи в общността.
  • Организиране на съвместни обучения според местните нужди, насочени към изграждане на умения за сътрудничество, подготовка на проекти в социалната област и предоставяне на социални услуги.
  • Организиране на учебни посещения при организации, които са създали новаторски модели за решаване социалните проблеми в общността, и обучения от колеги на колеги , в сътрудничество с Програма Информационна мрежа на местните власти ЛОГИН на ФРМС.
  • Провеждане на конкурс за проектни идеи, предложени от местни нестопански организации и избор на предложения, които ще бъдат финансирани от Програмата.
  • Осъществяване на проектите с техническата помощ на ФРМС и консултанти на програмата, текущо проследяване и оценка на дейностите.
  • Идентифициране на силните и слаби страни на законодателната рамка при осъществяване на съвместни дейности в социалната област и разработване на предложения за нейното усъвършенстване
  • Организиране на Национална конференция за представяне и дискутиране на добрите практики, създадени в Програмата, и предложенията за усъвършенстване на взаимодействието между граждани, местна власт и институции
  • Публикуване на Наръчник Подобряване на социалната среда и сборник от международни практики за всички, които желаят да предприемат съвместни действия на местно ниво в социалната област.
  • Разпространяване на знанието и опита от Програмата чрез информационните канали на ФРМС и подпомагане на тези общности, които искат да приложат успешните модели.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]