Foundation for Local Government Reform
ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ С МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

Курс

ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ С МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИЦел:

Курсът има теоретико-практическа насоченост.

Целите са:

- систематизирано предоставяне на актуална информация за комуникативно поведение в различни ситуации: ПР, изграждане на организационен и персонален имидж, бизнес срещи и бизнес преговори, медийни участия, лобиране. Комуникативното поведение се представя в проявленията му в устната и писмената комуникация, във виртуална среда; при организиране на официални срещи, конференции, семинари, юбилеи и др.

- формиране на умения за ефективна комуникация в динамично променящата се среда, като се отчитат съвременни практики, културни различия; при отчитане на стандартите в процеса на реализиране на интеграционните процеси на България към ЕС, както и на мобилността на българските граждани; динамичната комуникация с представители на различни институции и организации; при реализиране на проекти и др.

В резултат на курса участниците ще могат:

След приключване на курса участниците ще реализират презентации, интервюта за наемане на персонал, медия планиране, медия мониторинг, да изготвят комуникационна стратегия при отчитане на външни и вътрешни публики, да планират и осъществяват лобистки дейности.

Участниците ще могат да прилагат ефективно да анализират чужди практики, както и да изготвят собствени програми.Методика на обучение:

В процеса на обучение се използват :

- мултимедийни презентации;

- видеозаписи с цел илюстриране и визуализиране на правилата, нормите, практиките.

С цел формиране на трайни умения и навици се провеждат:

- симулативни и ролеви игри за усвояване на комуникативни умения за участие в брифинг, пресконференция, семинар, конференция, ефективно медийно поведение при планиране, подготовка и участие в медийни предавания, убеждаване на различни публики да участват в лобистки действия. Анализът на социалната роля и параметрите на комуникативната роля са част от подходите за постигане на самоусъвършенстване. Тренингите се провеждат в малки групи, за да могат да бъдат обхванати всички участници и за да има възможност да се проиграят различни комуникативни ситуации.


Продължителност: три дни (24 часа)


Теми:

І Модул: теоретичен 4 часа.

1. Комуникативни умения. Дефиниции. Обем на понятията. Съвременни проявления..

2. Особености при общуването при директна и индиректна комуникация, в реална среда и в киберпространството.

ІІ Модул: Медийна комуникация 10 часа

1. Подготовка и ефективно участие в: публицистични предавания, дебати, дискусии.

2. Подготовка и участие чрез ПР механизми: брифинг, блиц интервю, пресконференция.

3. Медия планиране.

4. Медия мониторинг.

ІІІ Модул: Бизнескомуникация 10 часа

1. Подготовка и ефективно участие в интервю за работа при подготовка и реализиране на проекти като партньори, подизпълнители и сътрудници.

2. Подготовка и ефективно участие като работодатели при наемане на служители и сформиране на екипи при реализиране на проекти.

3. Подготовка и участие в преговори. Постигане на договорености. Вербални средства. Ефективна аргументация.

ІV Модул: Виртуална комуникация 4 часа

1. Етикет в мрежата. Норми за създаване на електронни писма. Тенденции и съвременни практики. Емотикони и съкращения. Електронен подпис.

2. Невербални особености. Значение на облеклото, аксесоарите, бижутата и др. при реализиране на виртуални конференции.

V Модул: Лобизъм и ПР 10 часа

1. Лобизъм. Подготовка на лобистки кампании. Определяне на външните и вътрешните публики и на партньорите. Изготвяне на програма. Печелене на доверие.

2. Организиране на събития. Огласяване пред публики. Огласяване чрез медии.

3. Лобизъм и гражданско поведение.

VІ Модул: Презентационни умения 10 часа

1. Презентация. Видове презентации.

2. Структурни особености на презентациите.

3. Реторични особености на презентации.

4. Вербални, невербални и визуални знаци при реализиране на ефективни презентации.


Лектор: д-р Иванка Мавродиева


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]