Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики за подобряване на социалната среда '2003

Новаторство и сътрудничество за подобряване на социалната среда

Новаторските подходи и партньорските действия за модернизиране на социалните услуги бяха основните теми в двудневния семинар "Подобряване на социалната среда", проведен от Фондацията за реформа в местното самоуправление на 26 и 27 март 2003 г. в парк-хотел Москва в София. 70 участници от цялата страна споделиха виждането, че партньорството е ключът към изграждане на успешни политики и програми в социалната област и предоставяне на качествени и навременни социални услуги. Участници бяха представители на общините - заместник кметове и директори на дирекции, отговарящи за социалните услуги и дейности, местни нестопански организации, държавни агенции, български и международни донорски програми и фондове. Сред тях бяха и представители на пилотните общини Батак, Брацигово, Годеч, Кресна, Момчилград, Пещера, Своге, Струмяни - партньори на ФРМС в новата програма "Подобряване на социалната среда".

ФРМС проведе семинара в рамките на програма Информационна мрежа на местните власти - ЛОГИН, в чийто контекст вече няколко години общини, нестопански организации и институции на централната власт обменят успешни практики и полезен опит в различни аспекти на местното самоуправление. Програмата е финансово подкрепена от Институт Отворено общество - Будапеща и Американската агенция за международно развитие.

Бяха представени стратегията и новите подходи в социалната политика на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социална подпомагане, Агенцията по заетостта и Държавната агенция за закрила на детето. Споделеният опит на Столична община в организиране на социалните дейности бе отправна точка на дискусиите за ролята на общините в текущите процеси в социалната област. Разгледана бе законодателната рамка и възможностите, които тя предоставя на местната власт и нестопанските организации да осъществяват практически стъпки и политики за социална защита и устойчиво развитие. Изключително полезно бе представянето на възможности за получаване на техническа и финансова помощ за посрещане социалните нужди на местно ниво, представени от програмите на Обединените холандски фондации за Централна и Източна Европа, Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права", Програма ПЛЕДЖ, Национален алианс за работа с доброволци, Български червен кръст и др.Централна част от работата на семинара бе споделянето на новаторски практики на българските общини и нестопански организации за решаване на социалните проблеми в общността. Конкурсът на ФРМС за иновационни практики за подобряване на социалната среда привлече 45 практики, представени от 26 общини, 17 нестопански организации и две международни програми на Каунтърпарт България и Спасете децата - Великобритания.

Споделените практики отразяват разнообразието и всеобхватността на темата: те са насочени към изграждане на общински социални политики, създаване на обществени фондове и социални предприятия, предоставяне на услуги и социална интеграция на хора в неравностойно положение, алтернативни форми на социални грижи за деца и младежи, програми за насърчаване и осигуряване на заетост, създаване на възможности за общуване, образование и повишаване на квалификацията, съвместни културни инициативи в общността, институционализирани и неформални модели на сътрудничество, създаване на интерес и разбиране за културното разнообразие в общността. Предложените решения се основават на разбирането, че е необходимо интегриране на усилията на различните институции за осигуряване на защита и независимост на хората в затруднено положение, подобряване на превенцията и рехабилитацията и изграждане на стандарти и доверие към услугите на местно ниво.В края на първия работен ден г-жа Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, официално връчи Наградата на ФРМС за новаторски принос в социалната област. С първа награда са отличени Център за независим живот, София, за проекта им "Гражданско участие при взимането на управленски решения за изграждане на селищна среда, достъпна за хората с увреждания" и Община Мизия за проекта им "Дневен център за деца - с. Войводово". С почетни грамоти бяха отличени още 13 номинирани практики от конкурса. Всички предоставени иновации ще бъдат публикувани в печатните и електронни издания на ФРМС и ще участват в Националния конкурс '2003 за Годишната награда Община новатор на ФРМС. Участниците в семинара се споразумяха да продължат диалога за подобряване на социалната среда и споделянето на своя ценен опит чрез Информационната мрежа на местните власти и други програми на ФРМС и да потърсят възможности за сътрудничество в бъдещи съвместни проекти.

Фондацията за реформа в местното самоуправление вярва, че тази среща на новаторите в социалната област е стъпка към създаването на благоприятна среда за развитие на социалния капитал в общностите онази вътрешна социална и културна свързаност на обществото, нормите и ценностите, които управляват взаимодействието между хората, и институциите, в които те са вградени. Социалният капитал е това, което крепи целостта на обществото и без който не е възможно икономическото развитие и човешкото благосъстояние (Исмаил Серагелдин, Световна банка).

Практиките, участвали в конкурса, са представени в два свитъка на изданието на ФРМС "Иновационни практики" - книжка 27/2003 г. и книжка 28/2003 г.

Богдана Шопова, ФРМС

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]