Foundation for Local Government Reform
Информационно осигуряване на малките населени места в общината

Бизнес център Свищов/Център за обучение и информация 

"Информационно осигуряване на малките населени места в общината"

С настоящия проект екипа на Бизнес Център Свищов си поставихме за задача да оборудваме всички кметства и кметски наместничества с компютърна техника с цел улесняване обслужването на жителите на селата и подобряване и поевтиняване на административните услуги, да създадем връзка между кметствата чрез изграждане на вътрешна информационна система (интранет) и връзката между селата и общинския център.

1. Оборудвани са 15-те кметства в Община Свищов (100%) с еднаква компютърна техника персонален компютър, лазерен принтер, скенер, UPS , модем.

2. Обучени общо двадесет и седем служителя в кметствата, включително и кметове, общо на над осемдесет часа начална компютърна грамотност, работа с Windows XP , офис приложения, работа с периферия, работа със специализирани програмни продукти и други.

3. Съставен и инсталиран е програмен продукт интранет , с актуална информация за закони, наредби, нормативни документи, правилници, указател, решения на ОбС и др., който е достъпен на място (без нужда от интернет-достъп) във всичките кметства.

4. Сформиран е изключително разнороден екип, който конструктивно и професионално проведе компютърните курсове. Това постижение е едно от най-важните, защото за първи път хора от различни конкуриращи се до известна степен организации работиха единно. За първи път служители на общинската администрация влязоха в ролята на лектори.

5. Осигурихме интернет-връзка във селата. Всички села имат и електронни пощи. Служителите сами унифицираха документооборота между селата и фронт-офиса на общината.

Контакти и партньорства

От началото на октомври в сайта на Община Свищов бе активиран раздел формуляри , в който са включени документи от отделите Техническа служба , Наемни отношения , Пенсии , Общинска собственст , Инвестиционна политика , Таксиметрови превози , Интеграция . Въпреки, че това няма връзка с дейностите по проекта, смятаме, че така се допълва стратегията за превръщане на община Свищов в първата в България Електронна община със компютърна мрежа в 100% от администрациите в града и селата.

На 7-ми октомври Община Свищов бе наградена с п рограмен продукт на стойност 2 хиляди лева, който да се ползва от Общинския център за административно обслужване на граждани. При огласяването й кметът на общината Станислав Благов изрази удовлетворението си, че за втора поредна година общината ни е отличена на годишната среща на местните власти, организирана от УС на НСОРБ като една от трите най-иновативни общини в България през годината. Това е второто поредно отличие за общината от ФРМС за реализирането на иновационни практики в Свищов. Програмният продукт ще е достъпен за ползване и в новоизградената мрежа в селата.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]