Foundation for Local Government Reform
Програма "Обществен форум"

Повече от 30 общини в България през последните 3 години участват в Програма "Обществен Форум" на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС). Тя се реализира с техническата помощ на Сдружение "Балкан Асист", изпълняващо функциите на Форум офис, и на Фондацията за реформа в местното самоуправление, изпълняваща функциите на Офис по проектите от 2002 г.

Програма "Обществен Форум" се осъществява от 2000 г. Нейна основна цел е повишаване на качеството на живота и стимулиране на прякото гражданско участие чрез прилагане на иновативни форум подходи на местно ниво.

Под формата на тематични работни сесии, в участват представители на гражданското общество, бизнесмени, общински служители, лекари, общественици, културни дейци, младежи, малцинствени групи и др., се организира обществено обсъждане на широк кръг актуални за местната общонст теми, които участниците във Форума сами са идентифицирали.

В рамките на програмата се провеждат до десет форум сесии в период до 12 месеца след стартирането на обществения форум.

В края на процеса представителите на гражданското общество одобряват определен брой проекти за реализация, чрез които се цели разрешаването на дискутирани проблеми и подобряване на условията на живот в общината. Целевите финансови средства се осигуряват от ШАРС и участващите общини, формирайки Проектен Фонд. Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във финансирането на всеки проект в различна форма с пари, труд, материали и др.

Програма "Обществен форум" предизвиква голям интерес в общините, доказателство за което е широкото присъствие и на представители на селата спортни клубове, читалищни дейци и др. Нестопанските организации и медиите участват активно в процеса и предлагат много свои идеи и инициативи за разрешаване на редица въпроси от местно значение.

Партниращи организации:

Форум Офис Болкан Ассист

Отговаря за цялостното провеждане и качество на Форум сесиите. Осигурява логистична и експертна подкрепа.

Форум Проекти Фондация за реформа в местното самоуправление

Подпомага дейностите свързани с подготовката и реализацията на проектите. Предоставя експертна подкрепа и специализирани обучения. Осъществява програмен и финансов мониторинг.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]