Foundation for Local Government Reform
Мениджмънт на Ученето през целия живот

"Мениджмънт на ученето през целия живот"

Продължителност:
3 дни или 24 учебни часа
Eкип от преподаватели: експерти в областта на организационното развитие и мениджмънта. В програмата е включен и чужд лектор, който ще сподели опита в областта в други европейски държави.


Цел на обучението е да представи на участниците мениджъри в сферата на обучението през целия живот новите концепции и необходимите средства за популяризиране и осъществяване на Ученето през целия живот в техните организации .
Курсът е съставен от 7 модула, като преди стартирането на курса ще се осъществи подготвителна фаза, за целите на които е разработена специална e-learning платформа. Същата платформа ще бъде използвана и за дейности след приключване на курса
Модул 0 Подготвителна дейност

- Използване на информационни технологии в обучението

- Инструменти и умения за ученето онлайн

- Онлайн консултации

- Интегриране на ученето онлайн в ежедневния процес на работа


Модул 1 Въведение в ученето през целия живот (УЦЖ)

- Подход на УЦЖ

- Национални системи за професионално обучение

- Сравнителен анализ за страните в Европа, и извън границите на Европа


Модул 2 Управление на ученето

- Прилагане на стратегия за учене

- Планиране на сценарий

- Екипното учене:

- Учащи общности

- Формално/неформално учене

- Управление на знанието

- Учене в организацията


Модул 3 Приложение на ученето

- Идентифициране на целевите групи и техните потребности

- Инструменти, методи и техники за оценка

- Процес на учене , стилове на учене и стратегически подходи при преподаването


Модул 4 Оценка на УЦЖ

- Модел на оценяване

- Персонална, екипна и организационна оценка

- Методи и инструменти за оценяване


Модул 5 План за изпълнение (ПИ)

- Разработване на План за изпълнение

- Модел на рефлективно учене и неговото приложение

- Прилагане на наученото в практиката


Модул 6 Учене онлайн (последваща дейност)

- Наставничество и фасилитиране при разработване на ПИ

- Финализиране на ПИ

- Оценка на обучителния курс


Дата на провеждане: 23 - 25 ноември 2005 г.

Цена на курса с ДДС (въвеждаща): 60 лв.

Формуляр-заявка за участие в прикрепения файл към съдържанието на курса.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]