Foundation for Local Government Reform
Местни финанси и бюджет


Цел: да се развият и усъвършенстват познания, необходими за:

  • Ефективен бюджетен процес в общините
  • Управление на финансовите средства
  • Разнообразяване на източниците на приходи
  • Увеличаване на общите приходи

В резултат на курса участниците ще могат:

- да решават специфични проблеми на местнитие финанси и бюджет в България

- да оценявате функциите на местните власти по отношение на публичните и частните стоки и моделите на взаимоотношения между централните и местни власти

- да анализирате източниците на приходи и определяте методи за повишаване на общинските приходи

- да разработват етапите при съставяне на бюждета и да набелязват методи за отнасяне на предвижданите разходи към действителните разходи и услуги

- да разработват процедури за съставянето и методи за оценката на бюджета за инвестициите и да преценяват алтернативи за кредитно финансиране

- да разработват способи за финансова оценка и приложението им към финансовото състояние на местните власти

- да сравнявате дейността си с чуждия опит и практика по системите за местни финанси и бюджет


Методика на обучение:

- дискусии

- ролеви игри

- работа по казуси

- работа в групи


Продължителност: три дни (24 часа)

Дати на провеждане:
Документ: Удостоверение за професионална квалификация по местни финанси и бюджет


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]