Foundation for Local Government Reform
Нашата програма

Самоуправление

Месечно списание на Съюза на градските общини

Год.І, Кн. І

София, 1 Септемврий 1926 год.

Издава редакционен комитет при Съюза на градските общини

НАШАТА ПРОГРАМА

(сбъднатата мечта)

Българската книжовна нива се обогатява с още едно периодично издание: списание Самоуправление , орган на Съюза на градовете. Тая нова инициатива от Съюза на градовете запълва ли някоя празнота, и от какви нужди е извикана на живот? Ето въпросът, който чака своя утвърдителен отговор.

Нуждата от един вестник, списание и отделни съчинения, в които да се изнасят всички тежнения на градовете, е съзнавана и подчертавана много отдавна. Появата, обаче, на списанието е след едногодишен организационен живот в Съюза на градските общини. Последните още веднъж дойдоха да подчертаят необходимостта от създаването и закрепването на туй списание. Списанието ще представлява огнище, от което ще се пръска светлина по всички ония големи и належащи проблеми, интересуващи от близо градски общини и общество. За нашето обществено мнение смело можем да отбележим, че е слабо запознато с тъй разнообразните и сложни общински задачи. Такивато писания не могат освен повърхностно да засегнат някои въпроси. Всички подобни критики завършват, че все общинската управа е виновна за настъпилите неуредици и лишения, каквито търпи гражданството. Нека не говорим за предизборни речи и агитации на партии. С малки и незначителни изключения те повтарят до втръсване всеки три или по-малко години демагогски обещания и примамки, в основата на които е стремежа: да се спечелят изборите, без да се държи сметка за партиен или личен морал. На нашите всичко е позволено и работят с непогрешимостта на римски папа, а противника е винаги по-чер и от дявола. Малко зрънца на поука и назидание ще срещнем в устната и словесна борба на партиите пред общинските избори. За днешното положение, обаче, отговорността, до известна степен, лежи и върху самите общински деятели. Голяма част от общинските съветници поставят своите кандидатури било от партиен дълг, било за добиване на титлата общински съветник . Те и не подозират ония задължения, които поемат с избора си за общински съветник. Неподготвени в работата на един общински съвет или постоянно присъствие преминават времето си само в експерименти. Ако ли пък в тъй избраните съвети попаднат лица, които вз3емат присърце работата, те скоро пада съкрушени под ударите на безскрупулната наша партизанска борба. Потребни са твърда воля и упорит характер срещу разюзданите партийни отношения и пословична мнителност на българина. Списанието Самоуправление иде със скромната претенция да издигне ново начало в обществения живот, като осветли обществото върху произхода, елите и средствата на общинската дейност. Със статии и бележки от компетентни лица върху различните браншове на общинската политика обществото, което не може няма присърце благоденствието и напредъка на градовете, ще получи необходимите познания. Задачите на общинската дейност, обяснени при нова светлина, коренно ще изменят днешните понятия за общината. Всяка обществена кауза, говори Ласал, е предварително обречена на неуспех, ако не сте могли да я направите достояние на обществото.

Нашите общински деятели в страниците на Самоуправление ще намерят всичкото необходимо указание от теоретичен и практичен характер. Списанието само тогава ще изпълни своето предназначение, когато стане необходимост за всеки общинар. То трябва да служи за настолна книга на общинския деец, от която ще черпи, допълня и опреснява своите познания.Колоните на списанието ще бъдат затворени за всяка открита или прикрита партийна пропаганда. Мястото на партийните борби е в политическите клубове. Организацията на Съюза на градовете стои на становището, че спазването на партийния и религиозен неутралитет е повече от необходимо. Съюзът на градовете, който ще се ползва от услугите и симпатиите на всички политически течения, не може да се свързва с една от тия партии. Същото повелява и международната организация на Съюза на градовете.

Към последната - Международния съюз на градовете - ще се обръщаме при всеки отделен случай, когато има да използваме опитността и познанията на големите градове. Привилегированото положение на по-младите държави се заключава именно в обстоятелството, че могат да използват и приложат добрите страни на разните закони, правилници, мероприятия и пр., като избегнат затрудненията и препятствията. Грешките и заблужденията, които може би са спъвали в някои отношения с десетилетия прогреса на някои градове, ний ще избегнем, като направим за същия период от време по-голяма и по-бърза крачка. Така например, през последния месец получихме четвъртия том от изданията на Международната организация. Изложението третира крайно интересната тема за положението на общинската поземлена собственост във връзка с жилищната криза. Ето въпросът, който тъй навременно ще ни покаже изминатия път от други държави и градове, които като нас, са гонили целта да подпомогнат и намалят остротата на една социална криза, каквато е нуждата от хигиенични и евтини жилища.

Годините, преминати от балканската до свършека на общоевропейската войни, нанесоха един съкрушителен удар на общините. Всяка общинска дейност замря. И не само, че, че и въпрос не можеше да става за каквато и да било работа в областта на градоустройствената политика, а, напротив, разруши се и малкото създадено от преди тия войни. Войните, от друга страна, откриха и нови задачи от социален, стопански и санитарен характер. Като последица от нещастните за нас войни, градовете се видяха принудени да посрещнат и настанят прокуденото население от Добруджа, Тракия и Македония. За туй население и поради жилищната криза се създадоха нови квартали - малки градове, на които трябва да се дадат поне елементарни условия за живот. Ето и нови задачи, които бързо и неотлагателно чакат своето разрешение от градовете Общинските съвети са принудени да се справят с поставените от живота въпроси. Те са длъжни да потърсят и намерят необходимите средства. Гражданството пък от своя страна трябва да се отърси от старото разбиране за нуждите на нашите градове. А туй гражданско възпитание ще настъпи, когато изнесем с нужната компетентност въпросите от общинските съвети и ги направим достояние на обществото. Тази задача е била пренебрегвана от градовете и само на сляпата случайност се е дължало да се поместват малки статийки из вестници и списания. Предлаганото списание поставя кръст на тъй пакостната инертност на градските общини.

Съюзът на градовете взема в свои ръце да проучва, анкетира, сравнява и осветлява по всеки въпрос общественото мнение. Да отбележим и признаем, че до сега обществото се информираше, за голямо съжаление, по общинските въпроси от случайни или тенденциозни статии и бележки из пресата.

За големите и сложни въпроси списанието, след като се стабилизира, ще издава и специални съчинения, гдето ще могат най-обширно да се засегнат въпросите от общинската политика. За такива преводни или оригинални трудове списанието ще раздава и премии, за да предизвика благородното съревнование на специалистите.

Покрай научната и теоретична подготовка Самоуправление ще има и специален отдел за практическо приложение на разните опити, реформи и мероприятия, като се дават и отговори на зададени въпроси.

Списанието също открива и отдел Свободна трибуна . В тоя отдел всеки общински деятел или общественик може свободно да изкаже личното свое становище по всеки въпрос.

Най-после, списанието ще хроникира всяка по-важна акция от вътрешен или международен характер, които засягат интересите на градските общини.

Всички гореизброени задачи ще се осъществят, инициативата ще расте и подпомага усилията на нашите градски общини, ако последните изпълнят своя дълг към Съюза на градовете. Нека не се оставя материална и морална тяжест върху плещите на няколко скромни общинско деятели, а с дружни усилия на всички градски общини да изградим фара на Съюзната организация - списанието Самоуправление , - което ще дойде действително да оправдае смелостта с неговото отпочване.

Нека списанието Самоуправление грее и пръска светлина за щастие и благоденствие на Българските градове в Царството.

сбъднатата мечта)от комитета

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]