Foundation for Local Government Reform
Общински образователен форум "Училище 21 век"

Сдружение "Младежки образователен център "Щастливеца" - гр. Свищов

Общински образователен форум "Училище 21 век"

По проекта бе реализиран модел на позитивно взаимодействие между страните в образователния процес в условия на взаимно зачитане, свобода на мненията и възможност за постигане на единомислие при решаване на локални проблеми учители, родители, ученици, служители от 8 отделни училища служители от институции, медии и НПО.

1. Проведени бяха по 16 училищни дискусии (по две във всяко училище) с участието на 366 човека и Първа общинска дискусия с цел дефиниране и приоритизиране на проблемите в училище и търсене на пътища за съвместното им решаване на различни нива и практическо реализиране на някои локални проектни идеи с участието на всички заинтересовани.

2. Издаден бе Първи информационен бюлетин 2000 бр. и разпространен на територията на Общината;

3. Преодолени бяха няколко конкретни проблема - поставяне на нов бойлер в общежитието на ПГ по ЛП и С и възстановяването на училищното радио в СОУ Цв. Радославов ;

4. Изготвяни и изпратени бяха препоръки и предложения към институции, свързани с образованието /общински, регионални/ и директорите на училищата;

5. Осъществен бе обмен на добри практики между 11 училища от общината;

6. Формирани бяха умения за работа в екип и съвместно решаване на общи проблеми, с което ще се подпомогнат и насърчат взаимодействията между ученици, родители и училищно ръководство по училища. Сформирани бяха 24 екипа за разработване на малки проекти по приоритетни проблеми с участието на 126 човека; Разработени бяха 20 проектни идеи за решаване на малки проблеми в целевите училища с участието на 140 човека. Активирани бяха голям брой ученици и родители в разработване на проекти с училищно значение;

7. Реализирани са 8 четири месечни проекти във всяко едно от целевите училища участието на са взели участие 211 човека /131 ученика, 73 учители и служители и 7 родители/. Освен получените 9600 лв. от проектния фонд осемте училища са използвали и собствен ресурс от 9521,74 лв. лв. /доброволен труд, материали, мебели, финансови средства/., което е 99 % от проектния фонд и е с което е 99% от проектния фонд и 32 % повече от първоначално предвидената сума; 

Одобрени за реализиране и осъществени са проектите: Здраве и спорт на ОУ Св. Св. Кирил и Методий , с. Б. Сливово, в което бе подобрено състоянието на училищния двор чрез изграждане на скамейки с пейки на спортното игрище и поставяне на кошчета за отпадъци. ОУ "П.Р.Славейков", с. Козловец реализира проект "Практиката е най-добрия учител" и бе създаден кабинет по Труд и техника, с което се осигуряват нормални и безопасни условия за провеждане на обучение. По проект "Класната стая на 21 век" в ОУ "Ф. Сакелариевич" Свищов бяха поставени 9 бели учебни дъски и бе подобрена здравословно и естетически средата на работа. Опазването на детския живот е целта на проект "Безопасно движение - опазен живот" в СОУ "Ал. Константинов" Свищов чрез който бяха създадени и обзаведени кабинет по безопасност на движението и площадка за велосипедисти в училищния двор. Благодарение на проект "Релакс" в СОУ "Д. Благоев" Свищов е естетизирана и подобрена средата на спортните площадки и местата за отдих в училищния двор. Училищната библиотека в СОУ "Цв. Радославов" Свищов бе модернизирана чрез компютърна техника и прилежащи устройства по проект "Имам си прозорче, светло към света", с което се подобрява информационното обслужване на учители и ученици. Общежитието на ПГ по ЛП и С, Свищов е вече по-привлекателно място за живеене и почивка на учениците в него, благодарение на изградените по проект "Младежка територия" клубове по спорт, изкуства и компютърни технологии. Учебната работа и обучението в кабинетите по информационни технологии в ПГ "Проф. Д-р Ас. Златаров" Свищов е значително подобрена благодарение на проект "Модерни технологии - качествено образование в ХХІ век", чрез който бяха закупени компютърни конфигурации и изградена компютърна мрежа.

От реализираните малки проекти в осемте училища ще се ползват 2464 човека.

Формирани бяха умения за разработване, реализиране, управление и отчитане на проекти 8 координатори /отговорници на проекти/ и около 20 сътрудници;

Проведена бе втора образователна дискусия за да се представят и обобщят резултатите от осем малки проектни идеи и да се потърсят бъдещи възможности за реализиране на дейности в сферата на образованието със съвместно участие на НПО, институции, учители, родители и ученици.

Издаден бе Втори информационен бюлетин 2000 бр.

Положени са основите на добри взаимоотношения на партньорство между НПО, училища на общинско ниво и институции и бе привлечена обществена съпричастност към образователните проблеми.

В края на Втората образователната дискусия участниците се обединиха около идеите, че съвместните форуми на училищно и общинско ниво трябва да се утвърдят като една добра форма, особено ако са и тематично обвързани, че е важно да се съдейства за общинско финансиране на малки училищни проекти, които да се реализират от учители, родители и ученици, и че трябва да се работи за подпомагане и създаване на различни форми за ангажиране на свободното време на младите хора.

Екипът на проекта се надява, че започнатия добър модел на взаимодействие и решаване на проблеми в сферата на образованието ще се запази и утвърди.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]