Foundation for Local Government Reform
Общински социални услуги


Цел на курса е изграждането на управленска и организационна култура у общинските служители за осигуряване на сътрудничество и координация между органите на централната и местната власт, и нестопанските организации, предоставящи социални услуги на гражданите.


Задачите са пряко свързани с усвояване на знания, развиване на умения и формирането на нагласи за поддържане функционирането на ефективна система за социално подпомагане посредством децентрализирано предлагане на социални услуги. В края на курса от участниците се очаква:

- да познават възможностите за подобряване на социалните услуги за гражданите на общинско ниво;

- да усвоят механизмите на предоставянето на социални услуги от местните власти на граждански организации;

- да умеят да планират, организират и контролират процеса на договаряне и партниране с гражданските организации;

- да разработват необходимата документация за предоставяне на социални услуги на граждански организации договори, споразумения и др.;

- да инициират, планират, осъществяват и управляват програми за социални услуги на местно ниво;

- да планират, контролират и управляват провеждането на скринингови изследвания на потребителите на социални услуги на местно ниво;

- да познават факторите за ефективно управление на предоставянето на социални услуги, в т.ч. да разработват и прилагат система за социално подпомагане посредством децентрализирано предлагане на социални услуги;

- да демонстрират положителни нагласи към установяването и поддържането на пълноценно и ефективно сътрудничество между представителите на местната власт и гражданските организации.


Методика на обучение:

- дискусии

- ролеви игри

- работа по казуси

- работа в групи


Продължителност: три дни (24 часа)

Дати на провеждане:

Документ: Удостоверение за професионална квалификация по общински социални услуги


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]