Foundation for Local Government Reform
Общински центрове за информация и услуги за граждани: опитът на САЩ

ОБЩИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

ЗА ГРАЖДАНИ:

ОПИТът НА САЩ

Бил Гърент, Президент на Гърент Къмюникейшън

Шарлот, Северна Каролина, САЩ


Резюме на доклад

Международна конференция Гражданско участие в местното самоуправление

София, 19 - 20 март 1998г.

Центрове за информация и обслужване на клиенти

 • Определяне нуждите на клиентите
 • Най-често предлагани услуги
 • Възможности за доставка на услугите
 • Управление на обслужването на клиентите
 • Общуване с клиентите


Центрове за информация и обслужване на клиенти

 • Определяне нуждите на клиентите
 • Проучвания на мнението на гражданите
 • Специализирани групи
 • Въпросници за услугите
 • Формуляри за обратна връзка
 • Улесняване изпращането на сметките за комунално-битови услуги


Центрове за информация и обслужване на клиенти

Услуги, ориентирани към клиента

 • КАКВИ услуги се предлагат
 • КОГА са достъпни услугите
 • КЪДЕ се осигуряват услугите
 • КАК се предлагат услугите

Центрове за информация и обслужване на клиенти

 • Най-често предлагани услуги
 • Плащане на сметките за вода, канализация, електричество
 • Плащане на глоби
 • Плащане на карти за градски транспорт, разрешителни за домашни животни или фирми
 • Включване/изключване на комунално-битови услуги
 • Молби за достъп до документация, оплаквания
 • Молби за разрешителни, помощи, откази


Центрове за информация и обслужване на клиенти

Най-често предлагани услуги

 • Разговори със служителите, отговарящи за обслужването на клиентите
 • Запитвания по услуги, предложения
 • Получаване на брошури, указания
 • Получаване на информация за общински работни места, договори
 • Молби за градски съвети, комисии
 • Записване за изказване на публични срещи


Центрове за информация и обслужване на клиенти

Най-често предлагани услуги

 • Достъп до общинските информационни банки
 • Уреждане на посещения в правителствени сгради
 • Даване на разяснения по общински въпроси
 • Получаване на графици за срещи, дневен ред
 • Подаване на жалби
 • Подаване на информация за бедствия

Центрове за информация и обслужване на клиенти

Възможности за предоставяне на услугите

 • Главен център за обслужване на клиентите
 • Свързани с главния център клонове
 • Електронни улеснения за клиента

- Телефон

- Автоматична телефонна система

- Факс при поискване

- Интернет


Центрове за информация и обслужване на клиенти

Управление на обслужването на клиенти

 • Ориентирани към клиента услуги
 • Активно, леснодостъпно ръководство
 • Изпробване на нови методи, технологии
 • Желание за поемане на рискове
 • Обучен персонал с добри умения и познания
 • Обслужващи екипи със застъпващи се функции


Центрове за информация и обслужване на клиенти

Финансиране на обслужването на клиенти

 • Прехвърляне на служители и разходи към центъра
 • Или таксуване на отделите за предоставените услуги
 • Първоначално предоставяне на най-критичните услуги
 • Следене на потреблението, обратна връзка от клиентите
 • Разработване на ориентировъчни разходи, данни
 • Добавяне/промяна на услугите


Центрове за информация и обслужване на клиенти

Общуване с клиентите

 • Свързване на центъра с комуникационен план
 • Популяризиране на община, улесняваща клиентите
 • Разработване на насочена реклама
 • Използване на новинарските медийни ресурси

Центрове за информация и обслужване на клиенти

Препоръки за успешно обслужване на клиентите

 • Бъдете ориентирани към клиентите
 • Предлагайте услуги, които гражданите желаят
 • Осигурявайте различни възможности за предоставяне на услугите
 • Търсете обратна връзка, предложения
 • Добавяйте услуги според търсенето
 • Общувайте с клиентите си
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]