Foundation for Local Government Reform
ПОДКРЕПА ЗA РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Подкрепа за реформата в местното самоуправлениеНачалото

Програма Подкрепа за реформата в местното самоуправление стартира през месец януари 1999 г. Чрез нея се предоставя финансова помощ на български неправителствени организации за реализацията на проекти, разработени в партньорство с общинските власти и други местни партньори.
Цели на проектите:

    практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление; подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна, институционална и др.); партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините и регионите.
Максималният размер на отпусканата финансова помощ е 10 000 щатски долара.
Концепцията на проекта трябва да е добре приета от общинското ръководство и от други ключови фигури на местно ниво като нестопански организации, граждански групи, бизнес среди, обществени институции и др. с утвърдена репутация.

Интересът към програмата

бе неочаквано голям. До 12.03.1999 г. - крайният срок за подаване на документите - общо 170 НПО от цялата страна представиха проекти, насочени към подпомагане развитието на местното самоуправление в България чрез реализация на новаторски идеи и практики в тази област. Сред най-широко застъпените теми бяха: насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление, разработване на механизми за подобряване ефективността от работата на местните власти; подобряване на социално-икономическата среда за развитие на местното самоуправление; младежко участие в местното самоуправление; и др.
Общините, подкрепили най-голям брой кандидатстващи проекти на НПО, са: София (общо 8 столични района) - 14, Пловдив - 14, Варна - 12, Сливен - 11, Габрово - 8, Бургас - 8, Хасково - 7 и Плевен - 7.
Най-голяма активност бе регистрирана сред организациите от столицата - 41 кандидатствали НПО, следвани от Пловдив - 12, Варна - 11, Бургас - 9, Сливен - 8, Хасково - 8, Благоевград - 7, Габрово - 7, Плевен - 7.

Равносметката

През периода март-април 1999 г. проектите бяха разгледани и оценени от трима независими експерти в областта на местното самоуправление, след което Управителният съвет на ФРМС окончателно одобри Списък на одобрените за финансиране проекти по програма Подкрепа за реформата в местното самоуправление
Над 85 български общини демонстрираха желанието си да работят заедно с неправителствения сектор, представители на бизнес среди и други местни структури при осъществяването на проекти от интерес за местната общност или местното самоуправление в България като цяло.
ФРМС искрено благодари на всички участници в конкурса, както и на партньорите при разпространяване на информацията за него - Фондация Отворено общество , Информационни центрове Отворено общество , Центрове на НСО в страната, Съюз на българските фондации и сдружения.

Програмата Подкрепа за реформата в местното самоуправление се реализира с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]