Foundation for Local Government Reform
УКРЕПВАНЕ НА РЕФОРМАТА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ОТГОВОРНОСТ

ПРОЕКТ

УКРЕПВАНЕ НА РЕФОРМАТА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Реализиран съвместно от Асоциацията на холандските общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общини в Република България и Фондацията за реформа в местното самоуправление


Увод


Проектът бе фокусиран върху подобряване на капацитета на местните власти и повишаване на техните компетенции в областта на дългосрочното планиране и политика за местно развитие.

Проектът обединява 1 общ и 2 специфични пилотни проекта:

- Изготвяне на Стратегия за разработване и прилагане на стратегия за общинско развитие като важен елемент от националното и регионалното развитие на България ;
- Изготвяне на Общински план за управление на твърдите битови отпадъци и приложението му в Община Монтана, както и във всички 263 български общини;

- Изготвяне на Общински план за поддръжка и контрол на общинските (бивши 4-класни) пътища и приложението му в Община Враца, а в последствие - и във всички 263 български общини.

Трите пилотни проекта са тясно свързани помежду си. Стратегията показва значението, структурата и начина на изготвяне на Общинските планове за развитие в теоретичен и практически аспект. Стратегията наподобява чадър , който обхваща всички области и дейности, които са предмет на общинска политика. Пилотните проекти в Община Монтана и Община Враца показват резултатите и опита при подготовката и изпълнението на Плана за общинско развитие в определен аспект от местната политика.

Трите пилотни проекта стартираха едновременно. Стратегията бе разработена и приложена едновременно в процеса на реализация на двата пилотни проекта в общините Враца и Монтана, с цел да се обмени опит и полезни резултати от реализираните инициативи.

Трите пилотни проекта бяха изготвени и изпълнени с помощта и съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция Пътища към МРРБ, Областните администрации във Враца и Монтана, ентусиазирани кметове, заместник кметове, общински експерти, Фондацията за реформа в местното самоуправление, Фондация Рома Лом , международни партньори и експерти, както и български и чуждестранни консултанти.

Като практически резултат от действията, реализирани в рамките на всеки проект, бе подготвен, отпечатан и разпространен до всички общини в страната наръчник, който представя опита, заключенията и препоръките на екипите, работили по съответния проект.

Положителните практики и изводите от пилотния проект, касаещ управлението на твърдите битови отпадъци в Монтана, бяха представени и обсъдени по време на заключителен семинар, проведен на 20 септември 2001 г.

Следвайки подобна схема, резултатите от втория пилотен проект, засягащ управлението, поддръжката и контрола на общинската пътна мрежа в Община Враца, бяха представени и дискутирани по време на семинар в Община Враца, който се проведе на 22 февруари 2002 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление организира семинарите и подготви двата наръчника, които бихте могли да намерите приложени също тук. Общият брой на участниците във семинарите бе около 60 души, като те включваха представители на националната, регионални и местни власти, специалисти и консултанти.

Общата концепция на двата пилотни проекта, както и действията, които да бъдат предприети на базата на вече изградената основа и създадените Общински планове за развитие, беше дискутирана по време на обобщителния семинар, проведен в гр. Шумен на 25 февруари 2001 г.

Пилотният проект, засягащ Стратегията за разработване и прилагане на плановете за общинско развитие

Стратегията за развитие и прилагане на общинските планове за развитие е съществен елемент от националното и регионално развитие на Република България и бе разработена от международен експерт съвместно с експерти от Министерството на регионално развитие и благоустройство и НСОРБ.

Основните цели на пилотния проект бяха:

1. Разработване на национална стратегия за развитие и прилагане на Общински планове за развитие (ОПР), която, от една страна, ясно да набележи желания принос към националните и регионални планове, и, от друга да набележи задачите и отговорностите на общините при изпълнението на ОПР, включително и законовата рамка;

2. Оказване на подкрепа за местните експерти в общините Враца и Монтана при разработването на двата ОПР;

3. Прилагане на методиката на общия пилотен проект при изпълнението на другите два пилотни проекта;

4. Одобрената от заместник министъра на регионалното развитие и благоустройство Национална стратегия да бъде взета предвид от регионалните и местни власти при разработване на ОПР;

5. Разпространяване на резултатите на регионално и местно ниво с цел успешно репликиране.

В Стратегията е обърнато внимание на процеса на планиране в Р България. Разяснени са законовите и институционални положения, както и различните нива на провеждане на регионална политика. Част от нея са и съществуващите вече обща система на планиране и процес и процедури по изготвянето и одобряването на ОПР. Всичко това дава задълбочена представа за проблемите, засягащи темата на този пилотен проект. Основната тема, обаче, си остава същността на ОПР, съдържанието и методиката на подхода на действие и начина на разработване на ОПР.

Обяснен е методът за изготвяне на SWOT-анализ, начин на разработване на проект и по-специално изготвяне на ОПР. Дадено е и детайлно разяснение какво всъщност представлява в теоретичен аспект съдържанието на ОПР на базата на резултатите от ОПР в общините Враца и Монтана.

По време на работата стана ясно, че е крайно необходимо да се подготви на стратегическо ниво подробен отчет на темата, която засяга общия пилотен проект. Бяха предоставени полезни материали и добри експертизи в съответните области. Един от по-важните изводи бе, че координацията и сътрудничеството са от огромно значение: не само хоризонтална координация, каквато осъществяват местните власти помежду си, но и вертикална, т.е. на национално, регионално и местно ниво. Друг важен момент бе изясняването на факта, че сам по себе си ОПР не представлява цел, а средство за постигане на други цели. Това означава, че изработването му трябва да бъде съгласувано с времевата рамка според проектопредложението, след което следва да започнат реалните действия. В стратегията се поставя акцент върху приложението на плана на действие, или какви действия ще се извършат за какъв период от време. Съдържанието и подходът на общия пилотен проект са използвани при разработването на другите два пилотни проекта в общините Монтана и Враца.

Пилотен проект Общински план за развитие на управление на твърдите битови отпадъци в Община Монтана

Основните цели на пилотния проект в Община Монтана бяха:

- Разработване на Общински план за развитие (ОПР) за управление на твърдите битови отпадъци, адаптиран за всички 263 български общини и базиращ се на българското законодателство за управление на отпадъците, настоящото положение на закона и очакваните бъдещи промени в политиката за управление на отпадъците, отговаряща на бъдещите финансови възможности на общините;

- експериментално приложение на общия ОПР в условията на Община Монтана;

- организиране на семинар, на който да бъдат представени и обсъдени резултатите от пилотния проект;

- изготвяне и представяне на наръчник за всички общини в България, който описва процеса на подготовка, съдържанието на ОПР, опита, резултатите, изводите и препоръките от пилотния проект. Основната цел на тези действия е да се предостави практически и полезен инструмент и пример на изготвяне и прилагане на ОПР за управление на твърдите битови отпадъци за всички общини в България.

Най-важните изводи и препоръки от пилотния проект в Монтана са:

- изготвяне на реалистичен ОПР и план за действие за период от 6 години от финансова и организационна гледна точка;

- въвличане на членовете на Общинския съвет още от самото начало на проекта;

- информиране на гражданите, НПО, институциите, фирмите и т.н. в общината от самото начало на проекта;

- удовлетвореност от участието на заинтересовани граждани, НПО, институции, фирми и т.н.;

- начало на сътрудничество със съседните общини, области и национални власти с цел изграждане на взаимна подкрепа;

- инициатива за разработване, обсъждане и набелязване на нови идеи и предложения за промяна на сегашното състояние (нови технологии за преработване на пластмаса и изгаряне на медицински отпадъци);

- откриване на нови работни места при разделното събиране на отпадъци.

Пилотен проект Общински план за развитие за поддръжката и ремонта на общинската пътна мрежа в Община Враца

Основната цел на пилотния проект, реализиран в Община Враца, бе да се изготви Общински план за развитие в тази област, който да послужи за правилното дългосрочно планиране от страна на местната власт. Наръчникът е придружен от CD, което съдържа разработената в резултат на съвместната работа на българските и холандските експерти Система за определяне на приоритетите в областта на поддръжката и ремонта на общинската пътна мрежа . Полезният опит и моделът, споделени в това издание, дават практически насоки за развитие и дългосрочно планиране в областта на поддръжката и контрола на общинската пътна мрежа. В този продукт са предложени комплексни критерии, които помагат за по-реалистичната преценка и определяне на приоритетите в тази област.

Заключения:

Можем да представим основните постижения и заключения от осъществения съвместен проект посредством следните постигнати резултати:

- отлично сътрудничество между всички нива на управление;

- конкретни общински планове за развитие, разработени в две специфични сфери Управление на твърдите битови отпадъци в Община Монтана и Поддръжка и ремонт на общинската пътна мрежа в Община Враца ;

- активно участие на представители на ОбС и ОбА в процеса на изготвяне на тези планови документи и тяхното добро сътрудничество с международни партньори;

- воля за промяна в положителна посока и подкрепа на местните власти в съществуващото законодателство в България от страна на представители на централната власт;

- три семинара, проведени с участието на представители на местни, регионални и централна власти, с цел популяризиране на резултатите, постигнати в рамките на проекта.

Двата наръчника, даващи информация за етапите на развитие и конкретните резултати от двата пилотни проекта, както и системата за определяне на приоритетите в областта на поддръжката и ремонта на общинската пътна мрежа, можете да намерите в електронен формат на уеб страницата на ФРМС и НСОРБ


През 2001 г. партньорите по проекта започнаха цялостната подготовка и изпълнение на специален проект, занимаващ се с подкрепа на реформата в местното самоуправление в Република България. Проектопредложението бе разработено съвместно от Международната агенция на Асоциацията на холандските общини (VNG International), Министерството на икономиката в Холандия (Senter), Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) в София, Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и общините Враца и Монтана.

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]