Foundation for Local Government Reform
ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

През есента на 2001 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление стартира Програма за изграждане на общински центрове за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) и за подобряване дейността и капацитета на вече съществуващи центрове. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие и цели:

  • подобряване качеството на предоставяните от общините към гражданите административни услуги;
  • формиране на дружелюбно поведение към клиентите на общинската администрация;
  • оптимизиране процеса на предоставяне на услуги чрез: отделяне на дейностите по предоставяне на услуги от оперативните и управленски дейности на общинската администрация; въвеждане на съвременни технологии; стимулиране на прозрачността в общинската администрация; намаляване нивото на бюрокрация;
  • увеличаване броя на услугите, предоставяни в центровете;
  • амаляване времето за предоставяне на конкретна услуга.

За постигане целите на програмата на конкурсен принцип бяха разпределени 550 000 щ.д. Максималният размер на отпусканата финансова помощ бе до 70 000 лв. за общини с население над 30 000 души и до 40 000 лв. за общини с население до 30 000 души. По програмата кандидатстваха общо 110 български общини, от които 23 - за подобряване на вече съществуващи центрове и 8 за изграждане на нови такива.

32-те общини, чиито проекти бяха окончателно одобрени за финансиране по програма "Подобряване обслужването на гражданите" в резултат на проведения национален конкурс, са разделени в следните категории:

Категория "Общини с вече функциониращи центрове"
Стара Загора, Бургас, Добрич-град, Сливен, Троян, Горна Оряховица, Панагюрище, Дряново

Категория "Общини с население над 30 000 души нови центрове"
Монтана, Враца, Велико Търново, Димитровград, Попово, София район Възраждане

Категория " Общини с население под 30 000 души нови центрове"
Мездра, Провадия, Златоград, Хисар, Вълчедръм, Черноочене, Долни Чифлик, Белослав, Тетевен, Венец, Ботевград, Антоново, Елхово, Твърдица, Елена, Тутракан, Божурище, Кула

Официалният старт на изпълнението на общинските проекти по програмата бе даден в началото на м. април 2002 г. като се предвижда то да приключи до края на годината. Паралелно с предоставянето на експертна и техническа помощ по време на реализацията на проектите, ФРМС се ангажира и с поднасянето на обучителен семинар по дружелюбно обслужване на гражданите за съответните общински администрации.

Текуща информация за откритите до момента общински центрове за услуги и информация на гражданите може да намерите в Електронния седмичник За местната власт и месечния информационен бюлетин на ФРМС.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тодор Младенов, ФРМС, тел. (02) 943 44 22 вътр. 131

Андрей Горанов, ФРМС, тел. (02) 943 44 22 вътр. 132
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]