Foundation for Local Government Reform
Покана за участие в конкурс за финансиране на малки проекти

Програма
подобряване на социалната среда

финансирана от фондация чарлз стюарт мот

Програма Подобряване на социалната среда се реализира от Фондация за реформа в местното самоуправление в общините Кресна и Струмяни, Годеч и Своге, Батак, Брацигово и Пещера, Джебел, Кирково и Момчилград в периода септември 2002 г. - юли 2004 г. Тя гради върху постигнатото и поуките от първата фаза, 2000 2002 г., в която, чрез национален конкурс за проекти, бяха подкрепени инициативи на нестопански организации, в партньорство с местната власт и други заинтересовани страни, за подобряване условията за живот и интегриране на неравнопоставени групи в обществото.

Цели на програмата

 • Да усъвършенства моделите на общуване и да насърчи партньорства за подобряване на социалната среда между граждани и местна власт в 10-те пилотни общини;

 • Да изгради възможности у местни граждански групи за активно отстояване на своите позиции и решаване на проблеми чрез използване на местните ресурси;

 • Да повиши възможностите на местната власт да решава социални проблеми в сътрудничество с маргинализирани и други социални групи, активни на местно ниво;

 • Да подобри социалната среда чрез реализиране на проекти от и в полза на местните общности;

 • Да направи предложения в областта на законодателството за подобряване сътрудничеството между местната власт и гражданите при предоставянето на социални услуги.

Във втората фаза на програмата, след конкурс в два етапа, ще бъдат реализирани проекти за подобряване на социалната среда в 10-те пилотни общини на стойност до 3400 щ.д.

Първи етап: кандидатстващите организации представят идеен проект до 3 стр., включващ цели, целева група, резултати, планирани дейности, бюджет и партньори. Краен срок: 10 юни 2003 г.

До 27 юни 2003 г. ще бъдат обявени резултатите от конкурса.

Втори етап: одобрените проектни идеи се разработват подробно според формуляр за проектни предложения на ФРМС. Краен срок: 18 юли 2003 г.

До 31 юли 2003 г. ще бъдат одобрени цялостно разработените предложения за проекти.

Проектите се реализират в рамките на не по-малко от 8 (осем) календарни месеца в периода 4 август 2003 г. 30 юни 2004 г.

Проектните предложения следва:

 • да отговорят на конкретни потребности в социалната сфера в общността чрез активно включване на заинтересованите граждански групи и по-широката общественост;

 • да са ориентирани към подобряване на сътрудничеството между нестопански организации, граждани и местни власти при разрешаване на местни проблеми.

Финансираните организации изпълняват следните условия :

 • Регистрация по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ;

 • Нестопанската организация да е със седалище (по съдебна регистрация) в общината, в която се намира населеното място, където ще се реализира проектът; местните клонове на Дружествата на инвалидите, въпреки централизираната им регистрация, имат право да вземат участие в конкурса.

 • Нестопанската организация трябва да осигури собствен или партньорски принос (финансов или нефинансов) не по-малко от 10% от исканото от ФРМС финансиране.

Критерии за оценка на проектопредложенията:

 • Оценим социален ефект на проекта;

 • Гражданско участие и степен на партньорство (необходимост от предложените партньорства с оглед целите на проекта и степен на мотивиране и включване на гражданите пряко в изпълнението на проекта, др.);

 • Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.);

 • Реалистичност и целесъобразност на бюджета и привлечения партньорски и собствен принос;

 • Капацитет на екипа за изпълнение на проекта;

 • Устойчивост на резултатите от проекта.

За повече информация:

За общините

Кресна, Струмяни, Годеч и Своге

Христина Kовачева,

тел: (02) 943 44 22/ в. 118 [email protected]

Богдана Шопова,

тел: (02) 943 44 22/ в. 120

[email protected]

За общините

Батак, Брацигово и Пещера

Росица Райчева,

тел: (02) 943 44 22/ в. 116 [email protected]

Златина Карова,

[email protected]

За общините

Джебел, Кирково и Момчилград

Любомира Колчева,

тел: (02) 943 44 22/ в. 134 [email protected]

Невена Кънева,

тел: (02) 943 44 22/ в. 130

[email protected]


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]