Foundation for Local Government Reform
Протокол и етикет

ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ

Цел:

- систематизирано предоставяне на актуална информация за етикета и протокола; информиране за проявления му в устната и писмена комуникация, в електронната поща, общуването в мрежата; при официални срещи, конференции, юбилеи, преговори и др.;

- формиране на умения за ефективно приложение в съвременни условия и при отчитане на промените и на съвременните практики, както и на особеностите и културните различия; на интеграционните процеси на България към ЕС и НАТО, мобилността на българските граждани; динамичната комуникация с представители на различни институции; при реализиране на проекти и др.

В резултат на курса участниците :

- ще знаят нормите и правилата на протокола, съобразен със съвременните условия;

- ще знаят термините от области като речеви етикет, общуване в интернет;

- ще разпознават интеркултурни различия.

- ще могат да прилагат ефективно и адекватно нормите и правилата на речевия етикет, на етикета в мрежата

- да спазват правилата в комуникативни ситуации с различна степен на официалност и формалност,

- да проявяват толерантност и гъвкавост,

- да имат релевантно поведение в ситуации на устна, писмена и електронна комуникация,

- да правят консултации при организиране на събития като се покриват общоприетите норми, протоколните изисквания, отчитат се културните различия и специфичните особености на конкретната ситуация.

Методика на обучение:

В процеса на обучение се използват:

- мултимедийни презентации;

- видеозаписи с цел илюстриране и визуализиране на правилата, нормите, речевия етикет, интеркултурните различия.

С цел формиране на трайни умения и навици се провеждат:

- симулативни и ролеви игри за усвояване на нормите и правилата в различни комуникативни ситуации (посрещане и изпращане на представители на институции, на чуждестранни делегации, визити в чужди държави, юбилейни тържества, коктейли, служебни партита, конференции, водене на преговори).

Продължителност: три дни (24 часа)

Екип:

д-р Иванка Мавродиева

д-р Силвия Цветанска


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]