Foundation for Local Government Reform
Разработване и издаване на каталог на видовете и сортовете овощни култури, подходящи за отглеждане в регион Силистра, SS-F1 Агенция за икономическо развитие и инвестиции

SS-F1 Агенция за икономическо развитие и инвестиции -
Разработване и издаване на каталог на видовете и сортовете овощни култури, подходящи за отглеждане в регион Силистра


Целта на проекта бе да се повиши информираността на целевите групи относно видовия и сортов състав на традиционните и алтернативни овощни култури, които могат да се отглеждат в област Силистра.Да се осигури реализация на продукцията, чрез предоставяне на информация за търсенето на плодове в Европейския съюз и Източна Европа и квоти за износ на същите. Належащо бе създаването на база данни за подходящите видове и сортове трайни насаждения, която в момента е налична на хартиен и електронен носител.


Обща информация за проекта

обща стойност 3 600 лв.

финансиране от ШАРС 2 080 лв.


Основни дейности:

Дейност Период на изпълнение


Набиране на оферти от научни звена

за изготвяне на информация и фотоси

за каталога 24.04 18.05.2005

Сключване на договор за възлагане на

поръчка за набиране на информация за

каталога 19.05.2005

Набиране на оферти от печатници за

издаване на каталога 22.07 30.07.2005

Сключване на договор с изпълнител за

отпечатване на каталога 10.08.2005

Отпечатване на каталог приемане на

продукта 13.09.2005Провеждане на среща със земеделски

производители за представяне на готовия

продукт 13.09.2005

Резултати:

Събрана е актуална, научно и практически обоснована база данни на хартиен и магнитен носител за 9 вида и 42 сорта овощни култури, а именно:

o Кайсия 10 сорта

o Вишна 5 сорта

o Ябълка 5 сорта

o Ягода 4 сорта

o Слива 4 сорта

o Лешник 4 сорта

o Череша 4 сорта

o Малина 3 сорта

o Орех 3 сорта

Издадени са 750 броя каталози във формат А 5 с пълно цветен снимков материал за видове и сортове овощни култури, подходящи за отглеждане при нашите природо-климатични условия.

Целеви групи:

v Производители на посадъчен материал

v Производители на плодове и собственици на земеделски земи

v Преработватели на плодове

v Търговци на плодове и зеленчуци

v Местните структури на Министерство на земеделието и горите, които провеждат политиката на Държавата в сферата на земеделието в област Силистра - Областна дирекция Земеделие и гори , Териториално звено на агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол / ИАСАС / , Служба по карантина, Областна служба за съвети в земеделието, Областна дирекция на Държавен фонд Земеделие , Общинска служба Земеделие и гори Силистра.

v Специализирани учебни заведения Земеделски колеж филиал на Пловдив, Професионална земеделска гимназия Добруджа .

Партньорите:

v Община Силистра

v ЗК Златно зърно , с.Калипетрово

v ЗК Ламбриново , с.Полк.Ламбриново

v ЗК Казимир , с.Казимир

v Масив ООД, Силистра

v Зелен пазар АД, Силистра

v ТБ Алианц БългарияValid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]