Foundation for Local Government Reform
Разработване и управление на проекти по програми на ЕС

Курс
Разработване и управление на проекти по програми на ЕСЦел:

П ридобиване на знания и практически умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми


Задачи на обучението:

Участниците да:

- разбират значението на проектите, разработвани от общността за развитие (на местно ниво) за усвояване на средствата от ЕС

- разбират същността и значението на проектите като средство за решаване на местни проблеми

- се запознаят със същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му
- разбират същността на отделните компоненти на предложението за проект и да могат да разработват всеки един от тях

- могат да планират дейностите си за разработване на проекта

- могат да идентифицират заинтересованите страни и да формират ефективни партньорства

- могат да идентифицират подходящи източници на финансиране и да съобразяват предложенията си за проекти с техните специфични изисквания

- разбират и да могат да прилагат на практика подхода на логическата рамка като инструмент за формулиране и първоначално тестване на проектната идея

- познават и могат да прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта

- познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти и да съобрязяват предложенията си за проекти с тях

- да разбират функцията на формуляра за кандидатстване и насоките за кандидатстване

- да могат да развият пълно проектно предложение в конкретен формуляр за кандидатстване, използвайки информацията от логическата рамка, анализа на нуждите, графика на дейностите и бюджета

- да развият и приложат на практика умения за работа в екип и да формират партньорства около разработваните проектни идеи


Методи:


Продължителност: 3 дни (24 часа)


Дати: 13 - 15 април 2006


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]