Foundation for Local Government Reform
Разширено гражданско участие

Разширено гражданско участие

Опит на Форум Фаубан с образцовия квартал във Франкфурт в Брайсгау

Лауренц Херман, Кристиан Ен,Карстен Шперлинг

Във Фрайбург в Брайсгау от есента на 1993 г. е в ход градоустройственото планиране и изграждане на новия квартал Фаубан. Той се изгражда в южната част на града на мястото на бившата казарма Фаубан върху 38 хектара и до 2005 г. трябва да предложи жилищна площ и жизнена среда за 5000 души. Предвижда се там да бъдат създадени 600 работни места.

Както е практиката при планирането на нов голям жилищен район, и тук от страна на град Фрайбург бе създадено така нареченото разширено гражданско участие . Това гражданско участие се организира от частни групи, които се подпомагат финансово от държавата. Настоящият текст представя опита на разширеното гражданско участие Фауван, организирано в д-во Форум Фаубан .

Разширеното гражданско участие по създаването на новия Фрайбургски квартал Фаубан бе създадено през 1993 г. На поканата на отговарящия за строителството заместник-кмет на Фрайбург Свен фон Унгерн-Шернберг тогава се отзоваха 100 граждани. От този кръг заинтересовани бяха създадени работни групи по различни теми: транспорт, жилищна среда, социални въпроси, енергоснабдяване. Дружеството Форум Фаубан бе натоварено с организацията на провеждането на разширеното гражданско участие.

Дружеството подаде заявление за финансиране на проекта Устойчив образцов квартал Фаубан - специализирана съпътстваща подкрепа за разширеното гражданско участие в Германската федерална фондация Околна среда (DBU). През декември 1995 г. DBU отпусна субсидия за проекта.

Паралелно градската администрация разработваше градоустройствения проект за новия квартал.

Този проект бе приет от общинския съвет през декември 1995 г. През юни 1996 г. бе взето решение за оповестяване на застроителния план. Продажбата на парцелите бе осъществена през есента на 1996 г. Строителството започна през 1997 г.

, Карстен Шперлинг

Ролята на разширеното гражданско участие

Официалното гражданско участие съгласно федералния закон за строителство в рамките на процедурата по разработването на застроителния план се предприема в момент, в който основните решения са вече взети и почти няма възможност за модифициране на плановете. Разширеното гражданско участие се опитва да преодолее този проблем.

В случая с Фаубан възникна и друг проблем: как да се проведе гражданско участие за квартал, който още не съществува? Форум Фаубан подходи към този проблем на няколко нива. При формите на работа голямо значение бе отдадено на професионалната специализация. Работата обхвана преди всичко провежданата съвместно с град Фрайбург рекламна кампания, както специализираните дейности по консултирането и обслужването на интересуващите се от строителство и потенциалните наематели.

Форми на работа

Участие на обществени начала

В специализирани работни групи (РГ) заинтересовани граждани се занимаваха на обществени начала с отделни тематични области като транспорт, енергия, строителство и социални въпроси. Членовете на РГ по правило желаеха да живеят във Фаубан. Целенасочено бяха търсени редовни контакти и обмен на мнения със специалисти. Работните групи заседаваха 1-2 пъти месечно.

Професионализация

Форум Фаубан назначи щатни сътрудници от различни специалности. Членовете на този екип бяха свързани с идейната ангажираност с образцовия квартал; някои от тях също желаеха да заживеят във Фаубан. Тяхна грижа бе професионалната обосновка на работата.

Специализирана съпътствуваща подкрепа от външни експерти

В рамките на проекта на DBU заедно с кръг специалисти бе разработена представата за устойчив образцов квартал . По-късно списъкът на възможностите бе доразвит от гражданите. Бяха сключени договори за изработка по специализирани проблеми. Акцентите в тях бяха сферите транспорт (живеене при намален автомобилен трафик), вода (алтернативни санитарни концепции), енергия (пасивна жилищна архитектура, природата в града, екологичното и икономически ефективно строителство) както и живот в общественото пространство.

Резултатите от работата бяха документирани в достъп на информационна брошура и в Наръчник за жителите на Фаубан , изграден като сборник с неподшити (сменяеми) страници.

Полета на дейност

Кампания сред обществеността Жилищна пролет във Фаубан

През пролетта на 1996 г. стартира кампанията Жилищна пролет във Фаубан . С помощта на тази кампания, провеждана съвместно с град Фрайбург и гражданското участие в друг новоизграждащ се квартал - Ризенфелд - за терена Фаубан бе привлечен кръг от около 1500 семейства и самостоятелни лица, интересуващи се от строителство и наемане на жилища в района. Оттогава заинтересованите чрез издавано от Форум Фаубан циркулярно писмо биваха информирани редовно за развитието на планирането, както и за различните срокове и информационни мероприятия.

Интересно при кампанията Жилищна пролет бе това, че тя бе замислена и реализирана в голямата си част от сътрудници на Форум Фаубан със субсидия от градоустройственото мероприятие Фаубан в размер на 30 000 DEM. Сумите покриха разходите по графичния дизайн и набора на сериите обяви, информационните листовки и информационните табла, обслужването на представяния в центъра на град Фрайбург инфомобил .

Борси за проекти и обслужване на заинтересованите

С разрастването на кръга от заинтересовани и наближаването на началото на строителството се търсеше възможност за ранно ангажиране на заинтересованите от наемане жилища. Във фокуса на вниманието бе изграждането на помещения или градини за общо ползване, създаването на специфични форми на обитаване като съжителство на няколко поколения или интегрирането на увредени лица. Важни мероприятия бяха две борси за проекти , на които строителни групи и архитекти представиха за дискусия идеите и проектите си и се предлагаха консултации по различни теми.

Критична оценка

Особеното в практикуваната във Фрайбург форма на разширено гражданско участие бе това, че чрез отделянето от административния апарат и възлагането на организацията и осъществяването му на частно сдружение бе постигнатата прозрачност и навременно неформално оказване на влияние чрез заинтересовани граждани.

Заключение

Опитът от разширеното гражданско участие и възлагането на провеждането му на частно дружество в изложения случай бе предимно положителен. Ограничено финансиране бе предоставено от град Фрайбург, по-голямата част бе предоставена като външни средства чрез DBU. Гражданското участие следваше прагматичния подход, че е по-добре да се постави акцент върху провокирането на иновационни процеси. Предварителната работа на ограничен кръг лица бе последвана от голяма кампания сред обществеността с интензивни дискусии и обратна връзка. Гражданското участие по-късно се превърна в орган за услуги и консултации за обитателите на Фаубан.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]