Foundation for Local Government Reform
Рикардо Вентурини,член на делегацията на Република Сан Марино в Конгреса на местните и регионалните власти

Рикардо Вентурини,

член на делегацията на Република Сан Марино

в Конгреса на местните и регионалните власти

Гражданското участие в местното управление и по-конкретно участието на младежта, е цел, за постигането на която Конгресът на местните и регионалните власти в Европа (C

LRAE) инвестира огромни ресурси през последните няколко години.

Хронология:

LRAE.

През март 1992 година беше приета Европейската харта за участието на младежта в общинския и регионалния живот. Този документ слага край на принципа, че животът в града означава че хората са основни участници в една постоянно променяща се среда, а не само зрители или пасивни наблюдатели. Основният момент е, че е възможно една система да бъде променяна и подобрявана (нуждите на младите хора) дори посредством инструменти, предлагани от самата система; следователно, участието се превръща във възможност за избор, а след това и за промяна. Документът включва и определени насоки, имащи за цел популяризирането на участието на младежта в обществения живот на местно и регионално равнище, както и няколко практични предложения от структурно естество.

Европейската харта е преведена и на български език и всеки може да я прочете сам, така че, вместо да обобщавам залегналите в нея принципи, бих искал да обясня какво имам предвид чрез няколко примера. Така например, чрез предоставяне на места, на които младежите да могат да се срещат, да танцуват и да пеят, е възможно да се стимулира социалния

Да разгледаме заетостта. Местните власти трябва да:

1. увеличават заетостта като намаляват разстоянието между търсенето и предлагането на свободни работни места;

2. дават приоритет на предприемаческите инициативи на младежите;

3. осигуряват достъп до експерти посредством информационни центрове, способни да проучват задълбочено и да решават конкретни проблеми;

4. популяризират трансграничното движение на младежите посредством мрежи за младежки обмен.

живот. Същите тези младежи ще бъдат личностите, които ще организират дейностите по програмата. Нищо не трябва да бъде предоставяно под формата на полуфабрикат ; вместо това трябва да бъде отворен канал за контакти между държавните организации и младежите, да бъдат създадени взаимоотношения, които могат да спомогнат за постигането на някои от целите. Проявата на отговорност е възможна само когато човек се чувства собственик на нещата, за които е отговорен.

След като вече знаем какви са предпоставките, нека да обърнем внимание на направеното през последните пет години. Оценка на на получените резултати: докладът на Ален Роа., експерт по проблемите на младежта, беше натоварен от CLRAE да подготви доклад за Конференцията в Будапеща (октомври 1997 година). В различни градове беше проведена анкета върху разпространението и приложението на C

1. необходимо е в различните структури да се дава по-голямо поле за изява на младежите;

2. нужно е да бъдат намерени ресурси за организирането на конкретни програми за обмен;

3. нужно е да се работи по-усилено по проблемите на злоупотребата с алкохол и наркотици, СПИН.

LRAE. Европейската харта е документ, който дава насоки, без да установява догматични правила. Проучването доведе до три основни извода:

Бъдещи възможности

Всички тези инициативи могат да бъдат приложени и в други страни. Трябва обаче да се запомни, че участието трябва да бъде динамична концепция - то трябва да бъде нещо, което се променя и расте ежедневно. Ние трябва да намерим нови форми на участие, които да имат отношение към проблемите на младежта и които едновременно с това са интересни за местните власти. И най-накрая, аз смятам, че е необходимо да се повиши полезността на Европейската харта чрез разпространяване на съдържанието й между членовете на местните власти и представителите на младежта. Едва тогава ще можем да пристъпим към другите мерки с увереността, че ще успеем да постигнем целите си.

На конференцията в Будапеща през миналата година бяха достигнати определени изводи. Тук са изброени само някои от тях:

1. трябва да се увеличи разпространението на Европейската харта;

2. необходимо е да се разработят стратегии за осъзнаването на заложените в Европейската харта принципи. Това може да бъде постигнато чрез разработване на нови форми на участие. За да бъде успешно включването на младежите в различните нови инициативи, те трябва да знаят и да разбират какво е било правено в миналото. От Европейската харта трябва да бъде извадено ръководство за употреба .

Ако се запитаме какво могат да направят властите, за да стимулират участието на младежите, точният отговор може да бъде получен като се анализира вече направеното в някои държави:

1. в Борго Маджоре местната комисия одобри откриването на зали за музикални изпълнения;

2. в Обединеното кралство различните власти откриха информационни центрове за подпомагане на търсещите работа;

3. местните власти в Норвегия въведоха услуги в помощ на търсещите жилище;

4. във Финландия на изключените от средните училища ученици се предлага професионално образование, за да могат по-лесно да си намерят работа;

5. в Люксембург има услуга, която поощрява трансграничното движение на младежите.Конференциите в Лозана и Ланголен (26-28 септември 1991 год. в Галс, Обединеното кралство) позволиха представителите на местния и регионалния политически елит да се срещнат с представителите на международни и местни младежки организации. Вследствие от тези конференции беше създаден C


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]