Foundation for Local Government Reform
Стратегии за устойчиво развитие

Стратегии за устойчиво развитие

Цел: Участниците ще се запознаят с основните принципи, цели и задачи на концепцията за Устойчиво развитие в глобален, национален и регионален мащаб. Ще анализират провежданата политика и директивите за преход към устойчиво развитие на ООН (по-конкретно ЮНЕП), междудържавните екологични организации в Европа, както и съгласуваните с тях мероприятия на българските държавни органи (в частност на МОСВ). Ще добият умения за анализ на състоянието на техните общини или области не само от традиционната социално-икономическа, а и от геоекологична гледна точка. Чрез подходящи индикатори ще придобият практически умения за изясняване мястото и ролята на общината (областта) в прехода на България към устойчиво развитие. Ще овладеят и апробират методи за ефективна обработка на информационна база от данни, чрез която да определят оптимална стратегия за преход към устойчиво развитие на конкретна община или област.

В резултат от курса участниците ще могат:

- да дефинират националните и регионалните цели на прехода към устойчиво развитие в страната.

- да съставят геоекологични паспорти на отделни общини или области с цел определяне на приоритетните задачи при прехода към устойчиво развитие

- да изграждат конкретни стратегии за преход към устойчиво развитие на общинско и областно ниво.

Методика на обучение:

- лекция

- дискусия

- ситуативна игра

- решаване на социално-екологичен казус в група.


Продължителност:
3 дни (24 часа)


Дати на провеждане:


Документ: Удостоверение за професионална квалификация по съставяне на стратегии за Устойчиво развитие.


ПРОГРАМА:


Първи ден

Представяне целите и задачите на курса

Представяне на участниците в курса

Въведение в принципите на Устойчивото развитие

Формулиране на целите, задачите и механизмите на прехода към устойчиво развитие

Формулиране на глобалните и регионалните проблеми на устойчивото развитие


Втори ден

Анализ на геоекологичния паспорт на България в европейското и световното пространство

Практическо съставяне на геоекологичен паспорт на конкретни области или общини в националното пространство

Извеждане на изводи за състоянието на областта или общината от геоекологична гледна точка


Трети ден

Принципи при изработването на общински или областни стратегии за устойчиво развитие

Основни етапи при изработване на общинска или областна стратегия за устойчиво развитие

Съставяне на алгоритъм за общинска или областна стратегия за устойчиво развитие

Курсът е п редназначен е за служители в администрацията на области и о бщини .


Обучението ще се осъществява от доц. д-р Марин Русев, СУ "Св. Климент Охридски"


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]