Foundation for Local Government Reform
Стратегическо планиране


Цел: Участниците ще могат да охарактеризират стъпките в процеса на стратегическото планиране и предимствата, които стратегическото планиране може да донесе за техните общини и региони . Ще добият уменията, необходими за осъществяване на стратегическо планиране, при което вниманието се съсредоточава върху социално-икономическото развитие в общините и регионите . Такова е умението да се идентифицира и въвлече група от разнообразни участници, носещи различните гледни точки, съществуващи в една община или регион , да установят кои дейности оказват най-силно въздействие за подобряване на социално-икономическите сектори и да определят какво трябва да се направи, за да се осъществят те участниците да усвоят стъпките в процеса на стратегическото планиране и определяне на начините за реализирането на предимствата му за общините и регионите.

В резултат на курса участниците ще могат:
- да дефинират всяка стъпка в процеса на стратегическо планиране

- да идентифицират и въвличат основните заинтересовани страни в оценката на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред общината и региона

- да правят анализ на съществуващото положение

- да изграждат активен подход към процеса на определяне и постигане на социално икономическите цели, които са важни за развитието на общината и региона

- да идентифицират, оценяват и прилагат стратегии за местно икономическо развитие

- да разработват и осъществяват стратегически планове в общината и региона

Методика на обучение:

- дискусии

- ролеви игри

- работа по казуси

- работа в групи

Продължителност : три дни (24 часа)

Дати на провеждане :

Документ: Удостоверение за професионална квалификация по стратегическо планиране


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]