Foundation for Local Government Reform
Структурни фондове на ЕС. Оперативни програми. Финансиране на проекти 2007 - 2013

Обучителен курс

"СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. ПО ЛИНИЯ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ"

Програма


Първи ден

09.00 - 09.30

Представяне на целите на дългосрочното обучение

Представяне на участниците в обучителния модул

09.30 - 11.00

Панел I: Европейският съюз, процесът на разширяване и прилагане на общоеврепейските политики и действие на финансовите инструменти

Занятие 1

Европейския съюз: История; Политики за развитие за периода 2007 - 2013 г.

Въпроси и дискусия

11.30 - 13.00

Занятие 2

Финансови инструменти на Европейския съюз: същност, цели и приоритети на финансовите инструменти на ЕС (взаимовръзка с целите на ЕС) - програмен период 2000 - 2006 г. и програмен период 2007 - 2013 г.

Въпроси и дискусия

14.00 - 15.30

Панел II: България в рамките на Европейския съюз: взаимовръзка на националните политики с общоевропейските. Предприсъединителен процес и финансови инструменти

Занятие 3

Кратък преглед на процеса на присъединяване на България: преговорен процес, законодателни, административни и институционални промени

Въпроси и дискусия

16.00 - 17.00

Занятие 4

Процесът на програмиране в Европейския съюз (а на този етап - и в България)

Задължителни елементи от процеса на програмиране

Процеса на планиране и програмиране в България - в контекста на бъдещото членство на страната ни в ЕС

Основни документи, които България разработва и цялостна логика и взаимовръзка между плановите и програмните документи

Въпроси и дискусия

Втори ден

09.30 - 11.00

Панел III: Стратегическите програмни и оперативни документи на България в контекста на членството на страната ни в ЕС

Занятие 5

Национална стратегическа референтна рамка

Национален план за развитие 2007 - 2013 г.

Оперативните програми

Въпроси и дискусия

11.30 - 13.00

Занятие 6

Цялостна логика и взаимовръзка между националните стратегически, планови и програмни документи и общоевропейските политики

Въпроси и дискусия

14.00 - 15.30

Панел IV: Оперативните програми на България

Занятие 7

Оперативни програми на България

Съдържание и особености на Оперативните програми на страната ни

Въпроси и дискусия

16.00 - 17.00

Занятие 8

Национална оперативна програма "Регионално развитие"

Оперативна програма "Административен капацитет"

Въпроси и дискусия

Трети ден

09.30 - 11.00

Панел IV: Оперативните програми на България

Занятие 9

Национален стратегически план за развитието на селските райони

Въпроси и дискусия

11.30 - 13.00

Занятие 10

Проектите, съ-финансирани по линия на Структурните фондове (Оперативните програми): особености, изисквания, управление

Въпроси и дискусия
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]