Foundation for Local Government Reform
Сътрудничество между общината, доставчиците на обществени услуги и гражданите


Сътрудничество между общината, доставчиците на обществени услуги и гражданите

(резюме на изложение)

Ева Кардош

Ръководител проект, Център за подпомагане

на местното самоуправление, Словакия


Центърът за подпомагане на местното самоуправление (LSGAC) в Братислава, Словакия, разработва и прилага програма за обучение по Цялостно управление на качеството по финансиран от Американската агенция за международно развитие проект, насочен към работата на доставчиците на обществени услуги и подобряването на дейността на онези доставчици на обществени услуги, чиято работа се наблюдава от местната власт.

Проектът за обучение предлага възможност на гражданите, хората на изборни длъжности и представителите на частни или държавни фирми да споделят опита си и да разработят съвместни програми за подобряване на обслужването на гражданите.

Участниците в този проект, които работят в групи, получават нова информация, познания и умение за това как да управляват една конкурентноспособна фирма за предоставяне на обществени услуги, научават се да поддържат качеството на работата и да следят резултатите. Проектът предлага нови подходи към определянето и решаването на проблемите, стратегическото планиране, планирането на дейността и разработването на системите за наблюдение и контрол. Групите работят върху подготовката на конкретни планове за действие с цел решаване на проблемите на дейността и поддръжката.

От февруари 1997 година общо девет словашки града участваха в проекта за Цялостно управление на качеството. Темите на отделните работни срещи бяха: поддръжка и почистване на улиците; поддръжка и почистване на озеленените площи; а следващата тема ще бъде управление на отпадъците. Всички участващи в проекта градове подготвиха конкретни планове за действие с цел решаване проблемите в сферата на обществените услуги за конкретния град, при което бяха определени и конкретните роли на гражданите.

Въз основа на заложените в тези планове за действие цели, Община Молдава над Бодвоу организира тридневна работна среща за граждани (както възрастни, така и ученици от основните и средните училища, пенсионери и др.) относно тяхното участие в поддръжката и почистването на озеленените площи.

В град Детва образователната програма беше насочена основно към образованието в детството и в зрелия живот с цел повишаване интереса на гражданите към почистването и поддръжката на озеленените площи в града.

Останалите градове, които участваха в проекта за обучение по Цялостно управление на качеството също успяха да включат гражданите си в решаването на проблемите на съответните общини в сферата на обществените услуги. (Стурово, Рознава, Трнава, Нове Замки, Михаловце и др.)


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]