Foundation for Local Government Reform
Управление и развитие на човешките ресурси

Управление и развитие на човешките ресурси

Откриване, задържане и развитие на човешкия капиталКратко резюме на обучението:

Практически насочено интерактивно обучение, с множество индивидуални и групови упражнения и казуси, предоставящи възможности за споделяне и натрупване на опит от реални ситуации и симулации. Курсът разглежда ключови области от практиката по управление на човешките ресурси, както и присъщите им компетенции и цели да допринесе за намирането на работещи решения, свързани с откриването, задържането и развитието на човешкия капитал във всяка една организация.1 ден

Концепцията Управление на човешките ресурси

- Модели и понятия кратък обзор.

- Ролята на специалистите в тази област. Ключови функции.

- Какво трябва да знаем за организацията, за която работим.

- Стратегия за управление и развитие на човешкия капитал.

Планиране, набиране и подбор на човешките ресурси

Увеличаване или намаляване на наличния състав?

Анализ на дейността и длъжностни профили.

П одбор отвътре или отвън съчетаване на методи и техники.

Умения за интервюиране и оценка на кандидатите

PR -образът на работодателя;

Въвеждане на нови служители

Програма за въвеждане на нови служители в организацията.

Особености и роли на участниците;

Проследяване на ефективността й.2 ден

Управление и оценка на изпълнението на работата

- Личност и потребности. Мотивация на персонала.

- Система за управление на изпълнението цели и стандарти.

- Оценка на работата на служителите процес и техники.

- Обвързаност на системата с другите системи за управление на човешките ресурси.

Обучение и развитие на човешкия капитал

Компетенции и умения.

Анализ на потребностите от обучение и развитие.

Цикъл и методи на обучение.

Съставяне на програма за обучение - вътрешно или външно обучение?

Оценка на ефективността на проведените обучения.

Развитие и задържане на талантите в организацията

Работната среда през 21 век.

Обвързване на кариерата със стратегическите цели на организацията.

Разработване на индивидуални планове за развитие.3 ден

Компетенции на съвременния мениджър по управление на човешките ресурси. Основни умения за работа с хора практическа част.

- Комуникативни умения и изграждане на доверие;

- Ръководене и работа в динамични екипи;

- Управление на проблеми и конфликти;

- Управление на множество приоритети;

- Иновативност и творчество;

- Управление на промяната.


Целева група:

Обучението е насочено към работещи в сферата на управление на човешките ресурси , които биха искали да придобият по-специфични познания върху изброените ключови области, както и да се запознаят с цялостния процес и различните практики и роли в професията УЧР .


Продължителност:

3 дни (24 часа).


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]