Foundation for Local Government Reform
Управление на дейностите по опазване и възстановяване на околната среда на местно ниво


Опазването и възстановяването на околната среда се превръща във все по-важен приоритет за местното самоуправление. То има важно обществено значение за подобряване качеството на живота на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богатата природа на страната ни. Създават се добри условия за устойчиво развитие на едни от приоритетните национални отрасли туризма и екологичното земеделие и животновъдство.

Обучението ще даде необходимите знания и квалификация съгласно най-новите постижения и изисквания за прецизно и ефективно управление на различните дейности по опазване и възстановяване на околната среда: за запазване и подобряване качеството на въздуха, водата, почвата, биологичното разнообразие; управлението на отпадъците, намаляване на шумовото замърсяване; за анализ на състоянието на околната среда, разработването на местни стратегии и планове, обвързването им с Националната стратегия и план; за използването на съществуващия инструментариум за осъществяване на местните политики в областта на околната среда ОВОС, законови и подзаконови актове, партньорство с обществеността и неправителствените организации при решаване на проблемите; за възможностите на европейското, международното и двустранното сътрудничество; за кадровото и финансовото осигуряване на плановите дейности от национални и международни източници и донори; за подготвяне и използване на екологични програми и проекти; за повишаване екологичната култура и поведение на населението.

Ц е л т а на обучението е: да се подпомогне дейността на местните администрации за изпълнение на предприсъединителните им задължения, да получат необходимата подготовка по управление на околната среда и след интегрирането ни с Европейския съюз.

Л е к ц и и:

1. Национална стратегия по околната среда и план за действие 2000-2006 г. и произтичащите от нея задължение на местните администрации 4 ч.

2. Използване на SWOT анализа за местно стратегическо планиране 2 ч.

3. Анализ на състоянието на местната околна среда по: основни компоненти (вода, въздух, почва, биоразнообразие), фактори на въздействие (отпадъци, шум, радиация и др.), основни местни замърсители (енергийни, промишлени, транспортни, селскостопански и др.) 4 ч.

4. Разработване на местна стратегия за опазване, възстановяване и устойчиво развитие на околната среда дърво на приоритетните цели и подцели по: компоненти, фактори и основни замърснители; избор на високо ефективни цели; информиране и привличане като партнори на обществеността и неправителствените организации 4 ч..

5. Разработване на план за действие на местната стратегия по: компоненти, фактори и замърсители 4 часа;

6. Инструментариум за осъществяване на местната политика по околната среда: ОВОС, работа с обществеността и неправителствени организации партньорство, европейска интеграция, международно и двустранно сътрудничество и др. 2 ч.

7. Възможности за кадрово и финансово осигуряване на плана за действие местни, национални, европейски, международни програми ИСПА, САПАРД, ФАР, МАТРА, ГЕФ, ЮНЕП, по линия на двустранното сътрудничество и много др. 3 ч.

8. Закони, подзаконови актове по околната среда задължения на местните администрации 1 ч.

Учебният план ще е съобразен с предложени по-важни проблеми по околната среда.

Л е к т о р и: проф. д-р Н. Давчева-Илчева, проф.д-р С. Недялков


Продължителност: 3 дни, 8 часа дневно, общо 24 часа

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]