Foundation for Local Government Reform
ПРОЕКТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ КОМПЕТЕНТНИ УЧАСТНИЦИ В УСВОЯВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

ПРОЕКТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ КОМПЕТЕНТНИ УЧАСТНИЦИ В УСВОЯВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

Реализиран с финансовата подкрепа на Фондация Отворено общество

Проектът цели да подобри абсорбционния капацитет на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС, като повиши професионалните умения и познания на общинските служители. В рамките на проекта ще се проведе дългосрочно модулно обучение, свързано с формиране на общинска политика за развитие и предприсъединителните финансови инструменти на ЕС. Чрез дейностите в проекта се насърчава ползването на положителния опит на други европейски страни и се укрепва потенциалът на две регионалните асоциации на общини да подпомагат експертно своите общините-членки. Основни бенефициенти в рамките на проекта са общински и областни специалисти, представители на регионални асоциации на общини и Комисия за икономическо и социално сближаване (КИСС) на североизточния район за планиране.

За контакти:

Марина Димова,

координатор на проекта

Тел. 02/9434422, вътр. 128

e-mail: [email protected]Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]