Foundation for Local Government Reform
Устройство на територията


Дейностите по устройството на територията са едни от най-важните за органите на местното самоуправление и местната администрация. Те дават най-забележими материални резултати, но също така предизвикват и широк кръг от проблеми, които обикновено са с голям обществен отзвук, тъй като засягат собствеността на недвижимите имоти на физическите и юридическите лица.

Цел на обучението:

Участниците да бъдат запознати с нормативната уредба, регламентираща устройството на територията, правомощията и функциите на местните власти, начина за организация на дейността и административно-техническото обслужване.

Като резултат от обучението участниците ще могат:

- да анализират институционалната и функционалната организация на дейността по устройството на територията;

- да установят основните фази и етапи при инвестиционното проучване и проектиране, планиране и изпълнение на строителството;

- да определят видовете контрол при устройството на територията и специфичните особености при тази дейност;

- да решават самостоятелно конкретни практически казуси при административно-техническото обслужване;

- да прилагат правилно нормативните актове.

Методика на обучение:

- дискусии

- ролеви игри

- работа по казуси

- работа в групи


Продължителност : три дни (24 часа)

Документ: Удостоверение за следдипломна квалификация по устройство на теритоята, издадено от СУ Климент Охридски


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]