Foundation for Local Government Reform
Формиране на политики и стратегии в публичната сфера

ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА


Продължителност
: 3 учебни дни, 24 часа


Анотация:

Практическият курс въвежда необходимите основни знания и създава умения за прилагане на най-използваните съвременни качествени и количествени методи и аналитични техники за проектиране и обосноваване на публични политики и стратегии в публичната администрация. Обучението се простира върху приложната част на две паралелни области на модерното административно образование: анализа на публичните политики (Policy Analysis) и стратегическото управление в публичната сфера (Strategic Management of Public Affairs ). Учебното съдържание обхваща най-важните схващания и най-често използваните практики на стратегическото и тактическото мислене, сведено до конструирането на стратегически и тактически управленски решения чрез: анализ на стратегическата конкурентна среда, формулиране и сравнение на цели, отчитане на вероятности ( Decision Analysis ) , измерване на риска ( Risk Analysis ) , преценка на приложимостта ( Feasibility Analysis ) , предвиждане на промяната в икономическата среда (Discounting и други), промяната на извън-икономическите фактори ( Sensitivity Analysis ) , оценка на осъществяването на стратегиите и политиките (Implementation Analysis) и т.н. Курсът тренира умения чрез анализ на характерни случаи (Cases) и ръководство на самостоятелни разработки на слушателите.


Съдържание:


Първи ден
Същност и особености на стратегията и тактиката на управление на публичната сфера

1. Съвременното виждане за публичните политики работно определение, видове, хоризонти пред тяхното проектиране и осъществяване в условията у нас.

2. Цикълът на проектиране на публични политики последователни стъпки и тяхното съдържание. Превръщане на социалния проблем в модел на решението (формиране на дърво на решението ). Критерии за съпоставка между алтернативни публични проекти.

3. Съвременното виждане за стратегическото управление в публичната сфера работно определение, особености в сравнение с други области на стратегическо управление, основни видове, хоризонти пред проектирането и реализирането на стратегическия проект.

4. Цикълът на формиране на стратегии за развитие в публичната администрация факторите за съобразяване и последователността на тяхното отчитане. Единство на организационните, икономическите, политическите и социалните елементи на стратегическия замисъл.


Втори ден
Организационни, технически и икономически параметри на управленските цикли в публичната сфера

1. Анализ на социалния проблем при тактическото формиране на публични политики. Основни техники за моделиране на управленските дилеми.

2. Анализ на стратегическото разположение при определяне посоката на общо развитие. Основни техники за експертен анализ на възможностите.

3. Сравнение между алтернативни проекти: методи за предвиждане и оценяване на ефективността и ефикасността в публичната сфера.

4. Отчитане на икономическата динамика при формулирането на политики и стратегии.


Трети ден
Политически и социални параметри на управленските цикли в публичната сфера

1. Методи за преценка и отчитане на политическата и социалната приложимост на публичните политики и жизнеността на стратегическите планове.

2. Методи за сравнение на алтернативни стратегически и тактически проекти с оглед политическата и социалната среда и за вземане на окончателно решение.

3. Анализ на изпълнението на стратегическите и тактическите проекти и критерии за корекция на следваната линия.

4. Характерни случаи на стратегическо и тактическо управление в публичната сфера.


Предназначение на модула:
за заемащите висши и средни постове в местното самоуправление, публичните институции, държавни и неправителствени организации кметове, заместник-кметове, експерти, директори, секретари и т.н., както и управленски кадри с перспектива да заемат подобни постове.


Обучението се осъществява
от следния екип от Катедра Публична администрация на СУ Св. Кл. Охридски :

Проф. Тодор Танев, Доктор на политологическите науки и доц. д-р Татяна Брайкова


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]