Foundation for Local Government Reform
Партньорства и местно управление 2005

Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на проект LOGIN - Информационна мрежа на местните власти, финансиран от Американската агенция за международно развитие и Институт "Отворено общество" - Будапеща, предлага на българските читатели изданието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) "Партньорства и местно управление 2005".

В него са представени 17 партньорства, чиято цел е регионалното икономическо развитие, разработването и прилагането на стратегии и реализация на проекти, свързани с развитието на работната сила, преодоляването на безработицата и излизането от социална изолация на маргинализирани групи, координацията на усилия и ресурси.

Тук ще намерите както примери от високоразвити страни, където се работи по дадената проблематика от десетилетия (САЩ, Канада, Франция), така и примери от новоприети страни членки на Европейския съюз (Унгария, Словакия), които реализират идеите си с финансовата подкрепа на Европейските структурни фондове. Интересното при представените териториални партньорства е, че във всички участват общини като изразители и мотори на местното и регионалното развитие.

Всяка практика се представя в следните основни свои моменти: рамка и среда (географска и политическа); представяне на партньорствата като цяло - причини за създаването им, основни цели и функции на работата им, областите, в които работят, и инструментите, които използват, източниците за финансиране. Представено е и по едно партньорство от близо - конкретен пример за съвместни действия с техните цели, дейности и резултати.

Вярваме, че представителите на българските общини, НПО и бизнес сектора ще открият в това практически насочено издание нова мотивация за работата си, както и нови идеи и подходи, които ще им помогнат да постигнат целите си, свързани с развитието на работната сила у нас, преодоляването на безработицата и постигането на по-удовлетворителни нива на благосъстояние за българските местни общности.

Екип на ФРМС,

март 2006 г.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]