Foundation for Local Government Reform
Общи условия


ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ (ФФОП)


Очаквайте условията за отпускане на съфинансиране на общински проекти, одобрени за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС_______________________________________________________________


От 2005 г. ФРМС стартира инициативата си, насочена към подкрепа реализацията на проекти в общините: едногодишен нисколихвен заемен фонд.

Инициативата се осъществява с помощта на Американската агенция за международно развитие.
Главната цел на фонда е решаване на приоритетни за местните общности проблеми в сферата на изграждане на: публична инфраструктура и подобряване на административното обслужване, с което да способстват за стимулиране на местното икономическо развитие и реализация на общинските планове за развитие (ОПР).

Общата сума на ФФОП е 250 000 лв.


Финансирането се отпуска в кратки срокове, при облекчени условия и нисък лихвен процент.


Примерни сфери и дейности, за които могат да бъдат отпускани заеми:


1. Стимулиране на икономическото развитие:

* Разчистване и подготовка на терени за инвестиции;
* Придобиване на земя и/или смяна на предназначението й;
* Промоционални и маркетингови кампании и инициативи;


2. Изграждане на публична инфраструктура:

* Покриване на разходи за техническо проектиране и градоустройство;
* Енергийна ефективност;
* Изграждане и/или реконструкция на обществена инфраструктура;
* Изграждане на социална инфраструктура;


3. Подобряване на административното обслужване:

* Закупуване и инсталиране на оборудване;
* Внедряване на информационни и комуникационни технологии ИКТ в администрацията;
* Изграждане на центрове за услуги и информация;
* Внедряване на системи за управление на качеството.


Размер на заемите:

Максималният размер на еднократен заем е до 30 000 лв., което представлява не повече от 80% от бюджета на проекта. Минималният размер за кандидатстване е 5 000 лв.


Лихвен процент: 5.9 %


Срок на погасяване: до 1 година


Погасителен план:
Схемата за погасяване на заема и гратисният период се договарят индивидуално с всяка община, съобразно нейните потребности и възможността ФФОП да ги удовлетвори.


Обезпечение:
Запис на заповед, издаден от общината в полза на ФРМС, след решение на Общинския съвет. Към момента на кандидатстване от общината не се изисква решение на ОбС, но заемът може да бъде отпуснат след представянето му.


Такса за разглеждане: 100 лв.


Такса за управление: еднократно до 1 % от искания заем.
Таксата се събира еднократно при отпускането на заема и е за сметка на отпуснатия заем.


Документи за кандидатстване:
1. Искане за заем (Образец 1)
2. Приложения:
2.1. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2004 г. - Форма 15 Б (Приложение 1);
2.2. Справка за просрочени задължения към момента на кандидатстване;
2.3. Копие на удостоверения за данъчна регистрация и БУЛСТАТ;
2.4. Копие на платежно нареждане за внесена такса за разглеждане.


Процедура по кандидатстване:

Местни управи, които считат, че могат да бъдат обект на финансиране, трябва да изпълнят следните стъпки:

* Да се запознаят с условията за получаване на заем;
* Да попълнят и внесат в офиса на ФРМС формуляра за кандидатстване (Искане за заем - Образец 1) и приложат всички необходими документи;
* Да внесат по банков път такса за разглеждане.


Информация за възможността общински проекти да бъдат да финансирани чрез ФФОП се публикува редовно чрез всички информационни средства на ФРМС: месечен бюлетин, електронен седмичник и интернет страници на ФРМС: www.flgr.bg, www.invest.bg, чрез информационните канали на партньорски на ФРМС организации в областта на местното самоуправление, както и в националните медии.


Искания за заем се приемат от 1-во до 10-то на число всеки месец. Заемната комисия заседава до 20-то число на месеца.


Изисквания към кандидатите:

* Заеми могат да бъдат отпускани само на общини. Други публични институции, търговски дружества и неправителствени организации НЕ могат да кандидатстват;
* Кандидатстващите общини трябва да демонстрират и докажат възможност и ангажираност за връщане на заема;
* Кандидатстващите общини трябва ясно да определят за какво ще бъдат използвани средствата. Тяхното предназначение трябва да отговаря на целите на ФФОП;
* Заемополучателите трябва да са осигурили поне 20% от стойността на планираната дейност.

Предварително направени разходи не се признават за осигурено съфинансиране.


Заемите НЕ могат да бъдат отпускани за:
* Спекулативни сделки;
* Покриване на неразплатени разходи;
* За текуща издръжка на общински дейности.


За допълнителна информация за възможностите за общинско финансиране, предлагани от Фондацията за реформа в местното самоуправление, се обръщайте към:

София 1784,

ж.к. Младост 1,

ул. "Йерусалим", бл. 51, офис 2,

тел.: (02) 976 89 89

www.flgr.bg 

www.invest.bg

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]