Foundation for Local Government Reform
2004/11: Intro


Програма за подкрепа проекти
на регионални асоциации на общиниВ периода 2004 - 2006 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление продължава подкрепата на проекти на български регионални асоциации на общини. Проектите са насочени към повишаване на капацитета на местните власти, което е в съответствие със стратегическа цел 2.3. на ААМР
"По-ефективно и отговорно местно самоуправление".

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.

Проектите са на обща стойност над 1 500 000 лв. и са насочени към увеличаване прозрачността в местното самоуправление, подкрепа на инициативи, осигуряващи устойчиво развитие на съответния регион, както и осъществяване на съвместни междуобщински застъпнически кампании, целящи разрешаването на специфични проблеми в управлението на общините.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

- Подобряване и разширяване на спектъра от услуги, които асоциациите предоставят на своите членове (обучение, техническа помощ);

- Осъществяване на съвместни междуобщински застъпнически инициативи, които целят разрешаването на специфични проблеми в управлението на общините;

- Осъществяване на инициативи, осигуряващи устойчивото развитие на съответния регион;

- Изграждане на капацитет в общинските администрации в областта на управлението на местните финанси и общинската собственост;

- Засилване ролята на общинските съвети като ефективен местен законодателен орган;

- Увеличаване прозрачността в местното самоуправление.


Партньори на ФРМС са 9 регионални асоциации на общини, в които членуват над 85 % от общините в България:


Регионално сдружение на общини "Тракия"
www.ram-trakia.org

проект "Повишаване ефективността и авторитета на местните власти от регион Тракия"

Асоциация на българските черноморски общини
www.ubbsla.org
проект "Инициатива за устойчив и ефективен управленски капацитет на местните общности в българския Черноморски регион"

Асоциация на дунавските общини "Дунав"
www.admr.hit.bg
проект "Съдействие за укрепване на общините от Дунавския регион"


Регионално сдружение на общини "Марица"
www.maritza.info

проект "Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление"

Асоциация на родопските общини
www.arm-bg.com
проект "Устойчиво местно самоуправление в Родопския регион"

Сдружение на югозападните общини
www.aswm.net
проект "Ефективно и прозрачно местно самоуправление"

Регионално сдружение на общини "Янтра"
www.veliko-turnovo.com/yantra
проект "Устойчиво местно развитие"


Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина"
www.rso-csp.org
проект "Общините от Централна Стара планина по пътя към Европа"


Асоциация на общини от Южен централен район "Хебър"

www.hebar-bg.org

проект "Устойчивно развитие на Асоциация на общини от Южен централен район "Хебър" и повишаване капацитета на местните власти"

В резултат на реализацията на редица дейности асоциациите предоставят по-качествени и разнообразни услуги на членовете си, увеличава се портфолиото от платени услуги за членовете и се подобрява капацитета за подготовка на проекти по европейски програми. В общинските администрации се изгражда капацитет в областта на управлението на местните финанси и общинската собственост, както се засилва и ролята на общинските съвети като ефективен местен законодателен орган. Активизират се партньорските отношения между регионалните асоциации, в резултат на което се генерират много идеи за съвместни инициативи.


През 2005 ФРМС подкрепи институционалното укрепване на Фондация за развитие "Читалища" - съвместна инициатива на ААМР и ПРООН на обща стойност 184 000 лв. Фондация продължава усилията на Проект Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата на Министерството на културата на РБ и ПРООН, за утвърждаване и разширяване на обществената роля и активното участие на читалищата в развитието на местните общности.

В рамките на настоящия проект Фондация за развитие Читалища инициира създаването и координира Читалищната мрежа за развитие, която предоставя среда за общуване, обмен на информация, знания и опит, възможност за създаване на партньорства и коалиции между организациите, участващи в нея. Създаден е и портален сайт
www.chitalishte.bg, в който са регистрирани и участват в информационния обмен над 440 читалища и много институции, работещи с тях. Разработена е и програма за изграждане на институционален капацитет на читалищата. В рамките на програмата се издава поредицата Съвременно читалище , предоставя се обучение, информация, консултации, споделяне на опит.
Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]