Foundation for Local Government Reform
2005/12: Реализирани проекти


През 2005 г. ФРМС обяви два кръга на Фонда за подкрепа инициативи на професионални асоциации на общински служители.

Основна цел на Фонда, реализиращ се с финансовата подкрепа на ААМР, бе повишаване капацитета на местните власти чрез подкрепа на проекти, водещи до по-голяма прозрачност в работата на общинските администрации, намаляване на пречките пред бизнеса на общинско равнище, подобряване на местната нормативна уредба, както и повишаване капацитета на общинските експерти.

В рамките на Фонда бяха подкрепени инициативи на:

  • Националната асоциация на секретарите на общини в РБ,
  • Национална асоциация Правна инициатива за местно самоуправление и
  • Асоциация на специалистите по комуникации в общините.

- Издадени бяха:

  • Наръчник на специалистите по връзки с обществеността
  • Наръчник на секретаря на община
  • Наръчник "Настойничество, попечителство и екзекватура"
  • брошура "Обществените поръчки 2005 - 2006"
  • информационни бюлетини на асоциациите

- Разработени са вътрешни правила за общините за възлагане на обществени поръчки

- Организирани са редица конференции, семинари и партньорски срещи по различни теми.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]