Foundation for Local Government Reform
2006/05: Одобрени предложения
На свое заседание от 20.04.2006 г. Комисията за оценка на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на инициативи на професионални асоциации на общински служители към ФРМС, трети кръг, одобри предложенията на следните организации:
  - Национална асоциация на секретарите на общини в РБ;
  - Национална асоциация Правна инициатива за местно самоуправление ;
  - Асоциация на специалистите по комуникации в общините.
Основна цел на Фонда е повишаването на капацитета на местните власти, което е в съответствие със Стратегическа цел 2.3. на ААМР - По-ефективно и отговорно местно самоуправление.
Проектопредложенията адресират комплексно следните подцели:
  1. Повишаване прозрачността в работата на местните власти;
  2. Намаляване на пречките пред бизнеса на общинско равнище;
  3. Подобряване на местната нормативна уредба (вкл. регулационни и лицензионни процедури в общините);
  4. Подобряване капацитета на общинските експерти;
  5. Подобряване и разширяване на спектъра от услуги, които асоциациите предоставят на своите членове.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]