Foundation for Local Government Reform
2008/02: Втора годишна конференция "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие"
На 18 и19 февруари 2008 г. в София Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) проведе Втората годишна конференция "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие".
 
Конференцията бе открита от г-н Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, и Н. Пр. Етиен Дьо Понсен, посланик на Франция в България.
 
Форумът събра над 180 участници: кметове, председатели на общински съвети, заместник кметове, ръководители дирекции и експерти от 48 общини, управители на 4 области, представители на седем министерства и две агенции, на университети, НПО и частния бизнес, представители на Италианската търговска камара в България, “Икономическо моделиране и стратегии за развитие” - Ирландия, Американската агенция за международно сътрудничество и Германското техническо сътрудничество, както и на чуждестранните мисии в България на Ирландия, Кралство Норвегия и Франция.
 
В ключовата си презентация Ян Хавелка, инвестиционен съветник, изпълнителен директор на IPEC, Чешка Република, представи свой SWAT анализ на конкурентноспособността на България в глобализиращия се свят, наблегна на необходимостта от обща визия и стратегия на национално, регионално и общинско ниво, на взаимно доверие и сътрудничество между различните нива на управление, както и ефективно разпределение на средствата от ЕС за регионални проекти.
 
Първата пленарна сесия бе посветена на темата Конкурентноспособност на българските общини при избор на място за инвестиции.
В нея две общини от новите страни членки на ЕС – Румъния и България – споделиха свои подходи и инициативи за привличане на инвестиции. Секретарят на Община Гюргево Петре Рошу разказа и за съвместните идеи на Гюргево и Русе за подобряване на инфраструктурата на моста на дружбата. Кметът на Община Хасково Георги Иванов очерта инициативи и подходи, които са спомогнали за подобряване на бизнес климата в Хасково и акцентира вниманието върху липсата на координация и политическа воля, които водят до пропуснати възможности за ускорено местно и регионално развитие. Д-р Джон Брадли, международен консултант в сферата на стратегиите за развитие, Ирландия, подчерта значението на националната стратегия за развитие на България и необходимостта от координирани действия на национално и местно ниво за изпълнението й. Опирайки се на опита на Ирландия, той даде свои виждания за възможните стратегии за развитие и за предизвикателствата, които стоят пред България.

 
Втората пленарна сесия разгледа темата Българският бизнес и ЕС.
Димитър Петков, зам.-изпълнителен директор, АНМСП, представи предизвикателствата пред бизнеса в условията на глобализация. Жулиета Хубенова, директор за България на Програма БАС, представи досегашния опит на програмата, както и вдъхновяващи резултати на предприятия и фирми, възползвали се от сътрудничество с Програмата. Зоя Христова, на примера на “Нидекс” ООД – Гоце Делчев разгледа високата производителност и качеството на продукцията като ключови фактори за устойчиво развитие на фирмата. Фабрицио Рикоми, Nerosubianco Srl, Италия, представи съвместните усилия на 15 общини от провинция Мантуа да разработят съвместна стратегия за развитието на туризма и териториален маркетинг на провинцията съвместно с местния бизнес, както и възможностите за европейско финансиране за осъществяване на тази стратегия. 
 
Пленарната сесия за съвременните тенденции в развитието на човешките ресурси продължи разглеждането на една от основните теми на Първата годишна конференция (2006).
Емилияна Димитрова, МОН, представи националните стратегия и програма за създаване на образователни резултати, адекватни на нуждите на съвременното общество. Александър Александров, управител на „Хил Интернешънъл България”, сподели съвременни световни практики за успешно управление, оценка и развитие на хората. Аделина Костова, директор „Човешки ресурси”, сподели конкретни резултати в работата с хората и изграждане на корпоративните ценности на фирма „Нестле България”.
 
Вторият ден на конференцията започна с пленарна сесия, посветена на темата Профил на инвеститорския интерес. В нея презентации направиха Фридерике Зюс, „Форум Америка”, Германия, и Юн Мин Лу, икономически и търговски съветник при посолството на Народна Република Китай в България. Беше подчертано, че българската община в очите на инвеститора не се конкурира със съседна община, а с община например от Латинска Америка или Азия, и регионалният подход към промоция на преимуществата придобива все по-голямо значение.
 
В пленарната сесия, посветена на развитието на високотехнологичните производства и иновациите в България, Анна Янева, зам.-министър, запозна участниците с постигнатото и предстоящото в работата на Министерството на икономиката и енергетиката в областта на насърчаване на иновациите и инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност. Партньорството между науката и бизнеса бе представен чрез опита на град Обърн, Алабама,САЩ, презентиран от дългогодишния приятел на България Филип Дънлъп, директор икономическо развитие, и Мейгън Макгоуън, зам.-директор икономическо развитие. Проф. дсн Цанко Яблански, Тракийски университет - Стара Загора, се спря върху ролята на учените за развитието на бизнеса и икономиката.
 
Конференцията завърши с пленарна сесия на тема Устойчиво развитие в защитени територии. В представянето на възможностите за развитие и бизнес в защитени територии участваха Йордан Дардов, зам.-министър на околната среда и водите, Тома Белев, директор на ПП “Витоша” и председател на УС на Асоциацията на парковете в България, и Катерина Раковска, Програма “Защитени територии и Натура –2000” на WWF Дунавско-Карпатска програма. Сауро Кристофани, представител на Областния съвет Перуджа, представи опита на Италия в развитието на защитените територии.
 
Участниците в конференцията подчертаха необходимостта от тази среща за подобряване на сътрудничеството и координацията в работата на централната и местните власти, както и за изработване на ефективни стъпки за подобряване на възможностите за икономическо развитие и насърчаване на икономическия растеж.
 
 
Димчо Кьосев, заместник кмет “Икономика и международни програми”, Община Силистра:
 
Изключително впечатление прави професионална организация на конференцията. Организаторите заслужават благодарности за безпроблемното протичане на сесиите, за богатството на темите и за интересните лектори. Възможността след всяка сесия да дискутират по разглежданите теми обогати познанията и духа на общуването.
 
На конференцията бе споделен интересен и положителен опит както от български, така и от чужди общини. Убеден съм, че въз основа на този опит можем и следва да преразгледаме приоритетите на работа на общината и да въведем нов стил на работа.
 
 
ФРМС благодари
на спонсорите на Конференцията:
ААМР, КИРОВ АД, Ей И ЕС ЗС – Марица Изток, Глобал Рейтингс АД, ЕСРИ България ООД,Tishman International, Европейски център за управление на проекти – България,„СИC БГ” ООД
 
и на партньорите за организация на форума:
Международна асоциация на градските управи (МАГУ), Вашингтон, САЩ, Италианската търговска камара в България и в. “Строителство/Градът” (медиен партньор),
 
без чиято помощ провеждането на втората годишна конференция би било невъзможно,
 
и ви очаква на 

Третата годишна среща “Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие ‘2009”!
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]