Foundation for Local Government Reform
2008/03: Конференция по е-управление

9-та национална конференция по електронно управление

е-ПРАВИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ


13-14 март 2008, хотел Шератон, София

Със съдействието на МДААР, ДАИТС, НСОРБ, ФРМС и UNDP

 Целта е да се направи преглед на постигнатото в областта на електронното управление на ниво централна и местна власт, да се споделят добрите практики и възможностите за мултиплицирането им, да се очертаят предстоящите задачи за успешното реализиране на изискванията на Европейския съюз в тази област.

РЕГИСТРАЦИЯ  до 7 март 2008 г.

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ:


• Стратегии и постигнато в България в сферата на е-управлението на централно, местно и областно ниво. Прилагане на закона за е-управление.


• Европейски тенденции в развитие на е-правителството


• Добри практики от централната/местната власт – поглед отвън


• Стартирали, реализирани и предстоящи проекти по ОПАК


• Стандартизиране на е-административните услуги и обмена на информация. Специфики на СУНАУ


• Електронизиране на документацията в ДА


• Методологии за мониторинг и подобряване на качеството на е-административно обслужване на гражданите и бизнеса


• Електронен административен регистър – ползи и възможности за развитие и надграждане. Планове за развитие на регистрите на услугите, общинската собственост, концесиите и др. – особености на изграждането и поддръжката


• Уеб-базирани и мултимедийни инструменти за адекватно е-административно обслужване. Добри практики и предизвикателства пред поддържането на информацията в актуално състояние. Нива на достъп до информацията


• НАМДА – конкретика на комуникацията между централната, общинската и областни администрации


• Перспективи за единна сертификация на информационните системи за администрацията


• Цифровизиране на администрациите по места. Изграждане на локален интранет портал


• Равен отдалечен достъп до е-услуги в българските общини – добри практики


• Електронно заседание на общинските съвети – възможност за оптимизиране на дейността на местните парламенти


• Проектът за въвеждането на системата за плащане "единен фиш" на граничните контролно-пропускателни пунктове


Сред лекторите на мероприятието са: Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа, Пламен Вачков, председател на ДАИТС, ген. Валери Григоров, съветник на министъра на държавната администрация и административната реформа, Юрий Алкалай, директор на дирекция „е-Правителство”, МДААР, Петър Илиев, директор на дирекция "Интеграция на мрежи и планиране", ДАИТС, Снежана Димитрова, директор на дирекция „Стратегическо планиране и управление”, Министерски съвет, Пламена Енева, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Мария Нейкова, областен управител на област Стара Загора, инж. Тодор Петков, областен управител, област Пловдив, Бюлент Даилов, Директор дирекция АПИО, община Кубрат, Румяна Дъчева, началник отдел "АИО", община Дряново, Даниела Дойчинова, директор ОА, община Кнежа, Румен Трифонов, национален координатор, КЦИКУТ и др.

 


Контакт:

Надя Караджова
Организационен мениджър
ICT Media
тел.: (02) 400 1121, 400111
факс: (02) 856 2847
e-mail: [email protected]

 

 

http://events.idg.bg/?call=USE~events;&eventid=61


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]